بسته خبری پاراف : تعیین مشاغل سخت و زیان آور ایثارگران، قوانین کار و بیمه، مرخصی زایمان، کاهش ساعات کار بانوان و ..

پاراف بسته خبری پاراف : تعیین مشاغل سخت و زیان آور ایثارگران، قوانین کار و بیمه، مرخصی زایمان، کاهش ساعات کار بانوان و .. :…

خبرهایی از پرطرفدارترین شغل کشور، انصراف پزشکان از کار در زندان‌ها و اجرای مرخصی ‌زایمان ٩ماهه در آموزش و پرورش

پاراف خبرهایی از پرطرفدارترین شغل کشور، انصراف پزشکان از کار در زندان‌ها و اجرای مرخصی ‌زایمان ٩ماهه در آموزش و پرورش : نگاه جامعه و…