[…] تأکید سیاست‌های کلی برنامه ششم بر اولویت دادن به ایثار… […]