رای دیوان عدالت درباره مشاغل کارگری در دستگاههای دولتی (دادنامه ۷۶۷)

پاراف رای دیوان عدالت درباره مشاغل کارگری در دستگاههای دولتی : کلاسه پرونده: ۹۰/۳۸۰شماره دادنامه: ۷۶۷موضوع رأی: ابطال قسمتهایی از بخشنامه های شماره ۳۴۸۴۳-۸/۴/۱۳۸۸و ۸۰۸۰۸-۱۱/۸/۱۳۸۸…

بخشنامه تعیین مدیران و مقامات استانی و عزل و تغییر آنها با هماهنگی استانداران

پاراف بخشنامه تعیین مدیران و مقامات استانی و عزل و تغییر آنها با هماهنگی استانداران موضوع بخشنامه شماره ۱۵۴۶۱۸/۵۱۵۷۶ مورخ ۹۳/۱۲/۱۷ معاون اول رییس‌جمهور. ۱-…

رای دیوان درباره تعیین حقوق بازنشستگی براساس سنوات واقعی نه سنوات ارفاقی

پاراف رای دیوان درباره تعیین حقوق بازنشستگی براساس سنوات واقعی نه سنوات ارفاقی : کلاسه پرونده: ۹۵/۷۴۴شماره دادنامه: ۴۲۹موضوع رأی: پس از صدور رای وحدت…

رای دیوان درباره مغایرت برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی پیش از اجرایی شدن فصل ۱۰ قانون خدمات

پاراف رای دیوان درباره مغایرت برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی پیش از اجرایی شدن فصل ۱۰ قانون خدمات : کلاسه پرونده: ۸۸/۹۵شماره دادنامه:…

اعلام ضوابط جدید ادامه تحصیل کارکنان دولت، بخشنامه ۸۴۹۰۴۲ مورخ ۹۵/۸/۲۵ سازمان امور اداری استخدامی

پاراف اعلام ضوابط جدید ادامه تحصیل کارکنان دولت، بخشنامه ۸۴۹۰۴۲ مورخ ۹۵/۸/۲۵ سازمان امور اداری استخدامی : این بخشنامه با هدف مدیریت موثر فرصت های…

بخشنامه، جزئیات و روش های دریافت خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری

پاراف بخشنامه، جزئیات و روش های دریافت خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری : صندوق بازنشستگی کشوری شرایط و تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان عضو صندوق…