سلام. ایاایثارگرانی که بعلت غیبت بیش ازشش ماه که ناشی از مجروحیت جنگی بوده و از ارتش اخراج شده اند شامل ماده الحاقی 41 و همینطور بند ب ماده 65 که موخر ازماده 41 قانون تنظیم است میشوند ؟
اگر پاسخگویی کنید یک دنیا سپاسگزارم ( ایمیل بالا )