[…] ممنوعیت تجمع حقوقی کارگران، احقاق حق فقط از طریق قانون […]