این خلاف شرع و عرف استمرد مکلف است مخارج همسرش را بدهد چه زنده چه مردهحال اگر خانم هم حقوق داشته باشد تکلیفی ندارد