با سلام
طبق این بخشنامه ، باید مدارک دانشگاهی تمامی فرهنگیان ، اعمال شود…
پس چرا حق عوامل خدماتی را پایمال می کنند؟
براساس کدام بخشنامه ، نیروهای خدماتی را مستثنی کرده اند؟
لطفا پاسخگو باشید