پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

نحوه تهیه مستندات تجربی کارکنان و کارمندان
 جهت ارتقاء به رتبه عالی

نحوه تهیه مستندات تجربی کارکنان و کارمندان
 جهت ارتقاء به رتبه عالی

پاراف نحوه تهیه مستندات تجربی کارکنان و کارمندان
 جهت ارتقاء به رتبه عالی : کارمندان و کارکنان دولت جهت ارتقاء به رتبه عالی و خبره می بایست مقاله ای را ارائه نمایند. این مقاله باید خصوصیاتی را داشته باشد که به شرح زیر است:

الف – تجربیات بایستی مرتبط با پست سازمانی کارمند و بر اساس محورهای ۹ گانه زیر تهیه و تنظیم گردد.
ب- مستند تجربی حداقل در ۱۰۰ صفحه A4 تهیه و تنظیم گردد.
ج- مستند تجربی با فونت ۱۴ و قلم بلوتوث در فایل WORD و حجم حداکثر ۹/۳ مگابایت تهیه گردد.

توجه – ذﮐﺮ ﻣﻮارد ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ، واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ، ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻐﻞ ،آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺴﺖ ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻬﯿه ﻣﺴﺘﻨﺪات، و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اوﻟﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﺗﺠﺎرب ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد.
۱- ﻣﻘﺪﻣﻪ: در ﺧﺼﻮص ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺴﺖ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﺴﺘﯽ در ۲۴ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻐﻞ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﺴﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد.
۲-ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ:در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ،آﻣﺎرﻫﺎ،روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ،ﻧﻘﺎط ﻗﻮت،ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪﻣﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ در ﺧﺼﻮص ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.
۳-روش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر: روﺷﻬﺎ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎ، ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ، ﻧﻈﺎرت، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ،واﮔﺬاری و ﻏﯿﺮه.

پاراف آمادگی دارد شمار ا در تهیه مستندات تجربی کارکنان و کارمندان
 جهت ارتقاء به رتبه عالی یاری رساند.برای این منظور با ما از طریق قسمت تماس با ما در ارتباط باشید.

۴-ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﺠﺎرب: ﺑﯿﺎن ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ، ﻣﻘﺎﻻت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﯽ ، ﻣﻠﯽ ، ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻮﻟﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
۵-ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺠﺎرب: در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم و ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻪ در ﮔﺮدش ﮐﺎر و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ پیشنهادات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻫﺮﭼه ﺑﻬﺘﺮ در آﯾﻨﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
۶- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺠﺎرب ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ: ﺑﯿﺎن و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ، اراﺋﻪ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ (ﻋﺎرﺿﻪ ﯾﺎﺑﯽ ) ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺠﺎرب ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اراﺋﻪ ﻋﻠﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﺎرب.
۷-اقداﻣﺎت ﺧﺎص: اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ در ﺣﻮزه وﻇﺎﯾﻒ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ، اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ، اﺧﺘﺮاع، ﺟﻮاﯾﺰ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ، ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺮوژ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ،ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﮐﺸﻮری.
۸-ﺑﯿﺎ ن ﻧﮑﺎت وﯾﮋه ﮐﻠﯿﺪی : ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺪل ﯾﺎ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد.
۹-اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎص ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ.پاراف.

این مطلب را هم بخوانید :   در بین غذا آب ننوشید، معده تان ضعیف می شود