پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

مجوز خرید 65 دستگاه خودرو سواری به دیوان محاسبات

مجوز خرید ۶۵ دستگاه خودرو سواری به دیوان محاسبات

پاراف مجوز خرید ۶۵ دستگاه خودرو سواری به دیوان محاسبات : ۱۰۹۴۹۳ ۱۳۹۴/۰۸/۲۱ معاونت امور دولت ۵۲۵۳۳

دیوان محاسبات کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۷/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد دیوان محاسبات کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- دیوان محاسبات کشور مجاز است نسبت به خرید شصت و پنج دستگاه خودرو سواری ساخت داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
۲- خودروهای موضوع این تصویب¬نامه از شمول ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (۷) تصویب¬نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷هـ مورخ ۷/۶/۱۳۸۷
مستثنی می باشند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

آشنایی با دیوان محاسبات:

دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است :

دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید.

با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی آمده است.
دیوان محاسبات کشور علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت ، در کلیه مراکز استانها نیز به موجب قانون تشکیلات استانی دارد.

این مطلب را هم بخوانید :   دارایی های دولت چقدر است؟