پاراف

قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه

پاراف قوانین و مقررات در موردقانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه : ماده واحده – قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری – مصوب 1368 – و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و‌وظیفه – مصوب 1373 – و قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی – مصوب 1366 – و قانون استخدام کشوری – مصوب 1345 – به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌الف – کلمه “‌خالص” از ماده (1) و تبصره (1) ماده (3) قانون اصلاح مقررات
بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و تبصره (1) ماده (1)‌قانون نظام هماهنگ
حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می‌شود.
ب – در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع ماده (1) و بند “ج” ماده (8) قانون
اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام‌کشوری، حقوق، تفاوت تطبیق حقوق،
فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌هایی که از بابت آن‌ها کسور بازنشستگی دریافت
می‌شود مورد محاسبه قرار‌می‌گیرد.
پ – ماده (6) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری به شرح
زیر اصلاح می‌شود:
1 – بند زیر جایگزین بندهای “‌الف” و “ب” ماده (6) می‌شود و بند “ج” ماده یاد شده
به بند “ب” تغییر می‌یابد.
“‌الف – در مواردی که تعداد ورثه کمتر از پنج نفر باشد، چهار پنجم حقوق بازنشستگی
به تساوی به عنوان حقوق وظیفه به وراث پرداخت می‌شود.”
2 – مفاد تبصره (2) ماده (6) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“‌تبصره 2 – هر گاه سهم یکی از وراث قطع شود با توجه به تعداد ورثه و با رعایت
نسبت‌های مقرر در بند “‌الف” سهم مذکور به تساوی به سهام بقیه‌وراث اضافه می‌شود.”
3 – تبصره (3) حذف می‌شود.
ت – تبصره ماده (7) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و
ماده (9) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های‌دولتی – مصوب 1366 – حذف
می‌شود.
ث – متون زیر به عنوان تبصره‌های (4)، (5) و (6) به ماده (2) قانون نظام هماهنگ
حقوق بازنشستگی و وظیفه اضافه و شماره تبصره‌های (4) و(5) ماده یاد شده به ترتیب
به (7) و (8) تغییر می‌یابد:
“‌تبصره 4 – حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمانی که در طول سال 1374 بازنشسته، از
کار افتاده و فوت شده یا می‌شوند همانند مستخدمان‌مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق
بازنشستگی و وظیفه و آیین‌نامه‌های اجرایی آن با ضریب یکصد و بیست (120) ریال
محاسبه و پرداخت‌می‌شود.”
“‌تبصره 5 – حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمانی که از تاریخ 1375.1.1 به بعد
بازنشسته، ازکارافتاده و فوت می‌شوند، به استثنای افزایش‌سنواتی، بر مبنای ضریب
حقوق مورد عمل در سه سال آخر خدمت مستخدم که در هر حال از یکصد و بیست (120) ریال
کمتر نخواهد بود محاسبه و‌پرداخت می‌شود و در صورت افزایش ضریب، ضریب‌های بعدی
اعمال می‌شود.”
“‌تبصره 6 – حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط
به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت می‌شود.”
ج – در ماه (71) قانون استخدام کشوری، عبارت “‌و کارانه موضوع ماده (5) قانون نظام
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – “‌بعد‌از عبارت” و کسر صندوق و روزانه”
اضافه می‌شود.
چ – مفاد این قانون از تاریخ 1374.1.1 لازم‌الاجرا است.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک
هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1374.11.26 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری