هیچ دستگاه اجرایی این بخشنامه را اجرا نمیکند. دلیلشان ابهام داشتن بخشنامه است.