گزینه ی ” مرکز چاپ” را انتخاب کنید ، کار نمی کنه . فقط وقتم تلف شد.