تصویبنامه ۱۴۴۲۰۶ موضوع آیین نامه نحوه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان

پاراف تصویبنامه ۱۴۴۲۰۶ موضوع آیین نامه نحوه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان : این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ هیئت…