مدیران درونگرا بهتر کار میکنند، دلایل اشتباهات مدیران تازه کار و مدیرانی که هیچگاه وقت کم نمی آورند

مدیران درونگرا بهتر کار میکنند، دلایل اشتباهات مدیران تازه کار و مدیرانی که هیچگاه وقت کم نمی آورند

پاراف مدیران درونگرا بهتر کار میکنند، دلایل اشتباهات مدیران تازه کار و مدیرانی که هیچگاه وقت کم نمی آورند : بیل گیتس، مارک زاکربرگ، آلبرت…