رای ۱۲۶۸ دیوان درباره پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تامین اجتماعی

رای ۱۲۶۸ دیوان درباره پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تامین اجتماعی

پاراف رای ۱۲۶۸ دیوان درباره پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تامین اجتماعی : کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۱۷شماره دادنامه: ۱۲۶۸موضوع رأی: الزام سازمان آموزش…