نکاتی درباره کاردائم شبانه و بیمارانی که به تأیید پزشک معتمد بیمه احتیاج ندارند

نکاتی درباره کاردائم شبانه و بیمارانی که به تأیید پزشک معتمد بیمه احتیاج ندارند

پاراف نکاتی درباره کاردائم شبانه و بیمارانی که به تأیید پزشک معتمد بیمه احتیاج ندارند : مطابق ماده ۵۶ قانون کار، کارگر نوبتی(شیفتی)، کارگری است…

تخلف سوء استفاده از دفترچه های درمانی تامین اجتماعی و برنامه پرداخت متمرکز مستمری بازنشستگان

تخلف سوء استفاده از دفترچه های درمانی تامین اجتماعی و برنامه پرداخت متمرکز مستمری بازنشستگان

پاراف تخلف سوء استفاده از دفترچه های درمانی تامین اجتماعی و برنامه پرداخت متمرکز مستمری بازنشستگان : مطابق قانون تامین اجتماعی، سوء استفاده و یا…