بخشنامه ۹۷۲۵۳۰ سازمان امور اداری استخدامی درباره تفکیک حوزه اداری و استخدامی از برنامه و بودجه در استان‌ها

پاراف بخشنامه ۹۷۲۵۳۰ سازمان امور اداری استخدامی درباره تفکیک حوزه اداری و استخدامی از برنامه و بودجه در استان‌ها : دانلود بخشنامه شماره ۹۷۲۵۳۰ مورخ…

آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت علوم شدند

پاراف آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت علوم شدند : از ابتدای برنامه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی‌حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات،…