بخشنامه شماره ۸۳۳۲۳۳ سازمان اداری و استخدامی کشور درباره سامانه مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی

پاراف بخشنامه شماره ۸۳۳۲۳۳ سازمان اداری و استخدامی کشور درباره سامانه مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی : در راستای اجرای بند ۱۰ سیاست های کلی نظام…

جزئیات دستورالعمل توسعه دوره پیش دبستانی و نحوه بکارگیری مربیان پیش دبستانی

پاراف جزئیات دستورالعمل توسعه دوره پیش دبستانی و نحوه بکارگیری مربیان پیش دبستانی : دستورالعمل اجرایی برنامه آموزش و پرورش برای دوره پیش‌دبستانی چند روز پیش…