گفته های رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره توان استخدامی دولت، کاهش نیروهای مازاد، استخدام بانوان و…

پاراف گفته های رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره توان استخدامی دولت، کاهش نیروهای مازاد، استخدام بانوان و…  : جمشید انصاری معاون رئیس جمهور…

الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی در لیست حقوق و دستمزد و انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام کارگران

پاراف الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی در لیست حقوق و دستمزد و انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام کارگران : از ابتدای سال ٩۵…