نمایندگان مجلس  به وزیر نیرو نامه نوشتند، اپراتورهای پستهای فشار قوی را تعیین تکلیف کنید + مستندات

نمایندگان مجلس به وزیر نیرو نامه نوشتند، اپراتورهای پستهای فشار قوی را تعیین تکلیف کنید + مستندات

نمایندگان مجلس به وزیر نیرو نامه نوشتند، اپراتورهای پستهای فشار قوی را تعیین تکلیف کنید + مستندات :  اپراتورهای پست های فشار قوی چندسالی است…