رای دیوان درباره حق بیمه کمک هزینه مسکن، خواربار، عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه

رای دیوان درباره حق بیمه کمک هزینه مسکن، خواربار، عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه

پاراف رای دیوان درباره حق بیمه کمک هزینه مسکن، خواربار، عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه  : کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۳۰۹ موضوع:…

رای دیوان درباره تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب موضوع ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی

رای دیوان درباره تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب موضوع ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی

پاراف رای دیوان درباره تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب موضوع ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی : کلاسه پرونده: ۲۵۵/۹۴شماره دادنامه: ۲۷۳/۲موضوع رأی:…

دیوان عدالت

رای دیوان عدالت درباره استحقاق بازماندگان به برخورداری از مستمری (رای۶۳)

پاراف رای دیوان عدالت درباره استحقاق بازماندگان به برخورداری از مستمری (رای۶۳) : آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری. رأی شماره ۶۳ هیأت عمومی دیوان…