رای دیوان عدالت درباره مشاغل کارگری در دستگاههای دولتی (دادنامه ۷۶۷)

پاراف رای دیوان عدالت درباره مشاغل کارگری در دستگاههای دولتی : کلاسه پرونده: ۹۰/۳۸۰شماره دادنامه: ۷۶۷موضوع رأی: ابطال قسمتهایی از بخشنامه های شماره ۳۴۸۴۳-۸/۴/۱۳۸۸و ۸۰۸۰۸-۱۱/۸/۱۳۸۸…

رای دیوان درباره تعیین حقوق بازنشستگی براساس سنوات واقعی نه سنوات ارفاقی

پاراف رای دیوان درباره تعیین حقوق بازنشستگی براساس سنوات واقعی نه سنوات ارفاقی : کلاسه پرونده: ۹۵/۷۴۴شماره دادنامه: ۴۲۹موضوع رأی: پس از صدور رای وحدت…

رای دیوان درباره مغایرت برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی پیش از اجرایی شدن فصل ۱۰ قانون خدمات

پاراف رای دیوان درباره مغایرت برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی پیش از اجرایی شدن فصل ۱۰ قانون خدمات : کلاسه پرونده: ۸۸/۹۵شماره دادنامه:…

رای دیوان عدالت در مورد مشمولیت مقررات قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان حق‌التدریسی آموزش و پرورش

پاراف رای دیوان عدالت در مورد مشمولیت مقررات قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان حق‌التدریسی آموزش و پرورش  : رأی شماره۱۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری،…

رای دیوان عدالت در مورد نحوه محاسبه پرداخت فوق‌العاده جذب به مستخدمین مشمول قوانین و مقررات استخدامی کشور

پاراف رای دیوان عدالت در مورد نحوه محاسبه پرداخت فوق‌العاده جذب به مستخدمین مشمول قوانین و مقررات استخدامی کشور  : رأی شماره۱۱۹ هیأت عمومی دیوان…