بخشنامه اصلاحیه ماده۴۹ آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات

بخشنامه اصلاحیه ماده۴۹ آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات

پاراف بخشنامه اصلاحیه ماده۴۹ آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات : بخشنامه رییس قوه قضائیه درخصوص اصلاحیه…

حرفه های وزیر آموزش و پرورش درباره ارتقای منزلت و معیشت فرهنگیان، لایحه نظام حقوقی معلم، سرنوشت صندوق ذخیره فرهنگیان

حرفه های وزیر آموزش و پرورش درباره ارتقای منزلت و معیشت فرهنگیان، لایحه نظام حقوقی معلم، سرنوشت صندوق ذخیره فرهنگیان

پاراف حرفه های وزیر آموزش و پرورش درباره ارتقای منزلت و معیشت فرهنگیان، لایحه نظام حقوقی معلم، سرنوشت صندوق ذخیره فرهنگیان : دکتر فخرالدین احمدی…