پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

پیشنهاد مستثنی شدن ماموریت های کارکنان وزارت امورخارجه

پیشنهاد مستثنی شدن ماموریت های کارکنان وزارت امورخارجه

پاراف پیشنهاد مستثنی شدن ماموریت های کارکنان وزارت امورخارجه : پیشنهاد مستثنی شدن ماموریت های وزارت امورخارجه از شمول قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت در کمیسیون سیاسی و دفاعی در هیات دولت مطرح شده است.

این پیشنهاد توسط وزارت امور خارجه جهت تصمیم گیری و صدور مراحل قانونی ارسال شده است.

شرح پیشنهاد:

وزارت امورخارجه ضمن اشاره به گذشت بیست سال از زمان تصویب قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت و تأثیر احتمالی مشکلات مالی و ارزی دولت در آن مقطع زمانی بر احکام قانون یادشده، با اشاره به قوانین خاص مرتبط با وظایف وزارت امورخارجه از جمله «قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب ۱۳۶۴-» و «مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امورخارجه – مصوب ۱۳۵۲-» و تعارض ضمنی ماهیت و شرح وظایف قانونی وزارت امور خارجه در قوانین یادشده با قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت و مشکلات و موانع ناشی از آن برای حضور فعال و به‌موقع نمایندگان وزارت امور خارجه در عرصه بین‌المللی و ایفای وظایف محوله، پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده (۳) قانون یادشده مبنی بر مستثنی نمودن وزارت امور خارجه از شمول قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۳- را برای بررسی و سیر مراحل تصویب در هیئت دولت ارایه نموده است.
مستندات قانونی مرتبط :
*قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۳
*ماده (۲) قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب ۱۳۶۴
*قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امورخارجه – مصوب ۱۳۵۲

این مطلب را هم بخوانید :   قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور