باسلام اینجانب آزاده وجانباز۳۰درصدبازنشسته پیش ازموعدهستم وطبق ماده ۴۸قانون خدمات رسانی به ایثارگران وموادمشابه درخصوص جایگزینی فرزندایثارگربازنشسته دردستگاه محل خدمت علاوه برسهمیه استخدامی ایثارگران وباعنایت به تبصره های مربوطه که اشاره به داشتن صرفاًشرایط عمومی استخدام نموده وچنین استنباط میگرددکه نیازی به اعلام سهمیه استخدامی ویاآزمون استخدامی نمی باشد….متاسفانه دستگاههای مربوطه توجهی به این قوانین ندارندوبیکاری موجب بروزمشگلات عدیده برای قشرایثارگران وخانواده هاگردیده است لذاخواهشمنیم رسیدگی فرمایندباتشکرودزارعی