جناب نوبخت اگر برخي مشاغل بازار كاري خوبي دارند مانند مديريت و حسابداري و يا آمار چه فرق مي كند كه آن كارمندان در كدام اداره دولت شاغل باشند و چون شما مي فرماييد در بيرون دولت بازار كاري خوبي دارند و دولت مجبور است براي نگهداري آنها فوق العاده ويژه بيشتري بدهد . پس اگر اينطور است چرا به كارمندان پست با مدرك مديريت و حسابدري و يا آمار اين فوق العاده ويژه تعلق نمي گيرد ولي همين فوق العاده ويژه به مدرك هاي بانك يعني حسابدري و مديريت و آمار بانك تعلق مي گيرد
جناب نوبخت چرا دليلتان اينقدر مضحك و خنده آور است . كارشناس مديريت ، حسابداري و يا آمار بانك آپلو هوا مي كنند كه كارشناس هاي برخي ادارات و شركت هاي دولتي ديگر با همين مدرك ها نمي توانند آن را انجام دهند
جناب نوبخت اگر فوق العاده ويژه به دانشمندان هوا فضا و يا صنعت هسته اي تعلق مي گرفت حرف شما درست بود چون كار آنها فوق تخصصي است و هر كسي نمي تواند انجام دهد
ولي كار اداري محض مانند بانك و پست چه تفاوتي با هم دارند جفت اين ادارات خدماتي هستند و تنها تفاوت آنها در اين است كه در بانك پول وجود دارد در پست كاغذ و گرنه شايد در يك آزمون رقابتي ثابت شود كه كارمندان و كارشناسان پست به مراتب با سواد تر از كارمندان بانك هستند
قبول نداريد همين كار را انجام دهيد تا به شما ثابت شود كارمندان بانك نيز مانند بقيه كارمندان هستند و انيشتن و گوس جردن نيستند
جناب نوبخت تبعض و ظلم در حكومت اسلامي تا كي بايد ادامه يابد ، حكومتي كه سنگ بناي آن برقراري و اجراي عدالت است
جناب دكتر نوبخت احكام اسلام هيچگونه اشكالي نداشته بلكه كاملا بر اجراي عدالت اصرار دارد مشكل خود شما هستيد كه باعث تايجاد ظلم و تبعيض و بي عدالت و اجحاف مي شود و باعث بدبيني مردم نسبت به حكومت اسلامي مي شوديد
جناب دكتر نوبخت اگر اين حركات و شيوه خود را در ايجاد بي عدالتي و اجحاف را اصلاح نفرماييد بدانيد كه به نفرين ابدي كساني كه حقشان بي دليل و فقط به دلايل مضحك شما ضايع شده گرفتار خواهيد آمد و كساني كه به نفرين مظلومي گرفتارآيند كه نفرين ابدي مقربان و فرشتگان الهي و خداي تبارك و تعالي گرفتار خواهند آمد و خود و خانواده ي آنها نصيبي جز عذاب الهي نخواهند داشت .انشاالله