[…] حرکت کند وزارت اقتصاد با عدم گردش نیروی انسانی : وزارت امور اقتصادی ودارایی […]