بنام خدا.
اگرنمايندگان مجلس وياهئت دولت درعمل مي خواستند.براي جانبازان.رزمندگان.آزادگان.وخانواده معظم شهداء كاري بكنند.صددرصدتا حالا كرده بودنند.
فقط وفقط شعار وحرف بدون عمل.البته ازچند منبع مورد اطمينان شنيده شده.كه بعضي ازنمايندگان وهئت دولت مثل.آقايان.عزيزي.باهنر.نوبخت.زنگنه.سنگ اندازي مي كنند.
آقاي نوبخت جلوي اجراي كردن سند راهبردي رزمندگان راگرفته است.
چرانمايندگان درموضوعاتي كه خودشان مي خواهند.همه باهم دفاع مي كنند.وتا نتيجه نگيرنند.ادامه مي دهند.
مگرامام نفرمود.نگذاريد ايثارگران درپيچ وخم زندگي بمانند.
مگراخيرا رهبر فرزانه ومعظم انقلاب طي ابلاغيه بند 47برنامه ششم توسعه اولويت تسهيلات مالي واعطاي مسئوليت هاي دولتي وغيره راصادرنكرد.پس چراكسي عمل نمي كند.ولايت مدارها كي مي خواهند كاري بكنند.باتشكر.