[…] دستورالعمل نحوه انتقال و مأموریت به کلانشهرها […]