دستورالعمل جابه‌جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته از دستگاه اجرایی مبدا به دستگاه اجرایی مقصد

1
1
حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته
حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته

پاراف دستورالعمل جابه‌جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته از دستگاه اجرایی مبدا به دستگاه اجرایی مقصد : دستورالعمل جابه‌جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته از دستگاه اجرایی مبدا (ملی/ استانی) به دستگاه اجرایی مقصد (ملی/ استانی) موضوع بخشنامه شماره ۵۹۷۰۱۹ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان/ دستگاه اجرایی

در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و با استناد به توضیحات مندرج ذیل جدول شماره ۷ قانون مذکور، دستورالعمل جابه‌جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته از دستگاه اجرایی مبدا (ملی/ استانی) به دستگاه اجرایی مقصد (ملی/ استانی ) به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است درصورت جابه جایی کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی) در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، اعتبار حقوق و مزایای آنان را از دستگاه اجرایی مبدا کسر و به دستگاه اجرایی مقصد اضافه نماید.

۲- به منظور بررسی درخواست های ارسالی، ضروری است مدارک و مستندات زیر توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مقصد/ دستگاه اجرایی ملی مقصد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (امور برنامه‌ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست/ امور بخشی ذیربط دستگاه ملی مقصد) ارسال گردد.

  •  فرم‌های شماره ۱ و ۲ تکمیل شده (پیوست) توسط دستگاه اجرایی مبدا، پس از تایید دستگاه اجرایی مقصد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبدا/ دستگاه اجرایی ملی مبدا و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مقصد/ دستگاه اجرایی ملی مقصد
  •  مجوز صادره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مبنی بر تایید جابه جایی و اعلام کد شناسایی
  •  آخرین حکم کارگزینی فرد و فیش حقوق در دستگاه اجرایی مبداء

۳- بدیهی است مسئولیت بررسی و تایید صحت اطلاعات مندرج در فرم‌های مذکور و تطبیق آن با مدارک ارسالی برای دستگاه‌های اجرایی استانی، بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مقصد و فرم‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی ملی که واحد استانی دارند نیز برعهده دستگاه ملی اصلی مقصد می‌باشد.

۴- میزان جابه‌جایی اعتبار، معادل ارقام مندرج در فرم شماره (۲) ارسالی و با شرایط مندرج در بند‌های (۲) و (۳) خواهد بود.

۵- اعتبار مندرج در هریک از ستون‌های فرم شماره (۲)، مربوط به کل اعتبار حقوق و مزایای کارکنان، از زمان انتقال قطعی در سال ۱۳۹۵ تا پایان سال می باشد.

۶- درصورت ناخوانا بودن فرم‌ها، ناقص بودن اطلاعات مندرج در آن‌ها و یا عدم تایید هریک از مسئولین ذیربط، هیچگونه اقدامی توسط این سازمان انجام نخواهد شد و مسئولیت آن برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مقصد/ دستگاه ملی اصلی مقصد می‌باشد.

۷- به منظور جلوگیری از هرگونه تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا و بیمه کارکنان انتقالی، دستگاه اجرایی مقصد موظف است پس از حصول اطمینان از تایید فرم‌های (۱) و (۲) توسط مراجع ذیصلاح، شروع به کار نیروهای انتقال یافته را اعلام نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزایای آنان در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید.

بدیهی است جابه جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال‌یافته در مقاطع زمانی مشخص‌شده به شرح مندرج در بند (۸) این دستورالعمل مورد اقدام قرار خواهد گرفت.

۸- مقاطع زمانی ارسال اطلاعات مربوط به ابلاغ و تخصیص اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال‌یافته به شرح زیر می‌باشد:

  •  مرحله اول تا مورخ ۱/۵/۱۳۹۵
  •  مرحله دوم تا مورخ ۱/۷/۱۳۹۵
  •  مرحله سوم تا مورخ ۱/۹/۱۳۹۵
  •  مرحله چهارم تا مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵

لازم به ذکر است مدارک واصله پس از اتمام مهلت مندرج در مرحله چهارم، در سال آتی مورد اقدام قرار خواهد گرفت.

۹- جا به جایی اعتبار کارکنان انتقال یافته از شرکت‌ها، موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی مبدا که فاقد ردیف در جداول شماره ۷ و ۱۰ قانون بودجه ۱۳۹۵ می‌باشند امکان‌پذیر نیست.

محمدباقر نوبخت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

این مطلب را هم بخوانید :   تفکیک وزارتخانه‌ها بر خلاف برنامه ششم نیست، لایحه قانون مدیریت خدمات نهایی شد، آزمونهای استخدامی تشریفاتی نیست، حداكثر حقوق مديران ۱۸ ميليون است

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید