پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

در سال آینده پرداخت پاداش به کارمندان ممنوع است

پاراف خبر در سال آینده پرداخت پاداش به کارمندان ممنوع است به نقل از صراط: نمایندگان مجلس مصوب کردند سال آینده نباید به کارکنان دولت حق جلسه و پاداش پرداخت شود. نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه 94 بند و تبصره 18 را تصویب کردند.

براین اساس هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است.

در سال آینده پرداخت پاداش به کارمندان ممنوع است

پرداخت پاداش به کارمندان