سلام
نخوابیدن در شرایط شیفت یقینا تصدیق فرمودید عوارض روحی وروانی جبران ناپذیری خواهد داشت اما ندادن حق شیفت در چنین شرایطی……….?!
به دیده بانان هواشناسی این مهم پرداخت نمیگردد میشود پی گیری فرمود!?