پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

نیمی از خانوارهای کشور حقوق بگیر دولت هستند!

پاراف خبر نیمی از خانوارهای کشور حقوق بگیر دولت هستند! : علی صدر السادات گفت: در حال حاضر ۴۱ درصد خانوارهای کشور حقوق و مستمری بگیر دستگاه های دولتی هستند که با احتساب دو میلیون و ۲۱۵ هزار نفر بازنشتگان این عدد به ۱۰ میلیون یعنی ۵۰ درصد خانوارهای کشور می رسد.، علی صدر السادات در جمع مدیران استان گلستان اظهار کرد: وضعیت عمومی ساختار اداری کشور مناسب نیست و در حال حاضر سه هزار و ۶۱ دستگاه اجرایی در کشور وجود دارد که شامل موسسات و شرکت های دولتی ، وزارتخانه ها، نهادهای غیردولتی و شهرداری ها و صندوق های بازنشستگی است و اگر ادارات کل استان ها را هم به این تعداد اضافه کنیم جمع واحد های سازمانی کشور به ۲۴۷ هزار و ۶۴ عدد می رسد.

۵۰ درصد کارکنان دولت مدرکی پایین تر از لیسانس دارند
وی با بیان این که ۵۰ درصد کارکنان دولت مدرکی پایین تر از لیسانس دارند گفت: ارزیابی از وضعیت نظام اداری ما بر اساس شاخص های بین المللی زیاد مناسب نیست و هر چند این ارزیابی ها کاملا مورد تایید ما نیست اما ما نباید گذرا از این آمار عبور کنیم چرا که این آمار نشان دهنده ارزیابی بین المللی از وضعیت نظام اداری است.
صدر السادات در ادامه افزود: بر اساس شاخص های بین المللی در قانون مندی رتبه ما در بین ۲۱۲ کشور ۱۶۹، در اثر بخشی دولت رتبه ما ۱۳۳ از ۲۱۰، در کیفیت مقررات رتبه ما ۱۹۴ از ۲۱۰، در توسعه دولت الکترونیک رتبه ما ۱۰۰ از ۱۹۰، در ادراک از فساد رتبه ما ۱۴۴ از ۱۷۷ و در کنترل فساد رتبه ما ۱۵۸ از ۲۱۰ است.
وی اظهار کرد: در بهبود وضعیت کسب و کار رتبه کشور در بین ۱۸۹ کشور ۱۴۷، در سهولت در اخذ مجوزها رتبه کشور در بین ۱۸۹ کشور ۱۶۹ ودر آزادی اقتصادی رتبه ما در بین ۱۵۲ کشور ۱۲۷، در پاسخگویی از ۲۱۲ کشور رتبه ۱۹۹ و در رفاه رتبه کشور از ۱۴۲ کشور ۱۰۱ است.
معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در ادامه تصریح کرد: چابک سازی و متناسب سازی، منطقی سازی، زمینه برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری، حذف و ادغام مدیریت های موازی، کاستن حجم و افزودن بر تحرک و کارایی را از جمله وظایف دولت در اصلاح ساختار وضعیت اداری عنوان کرد.
وی بیان کرد: حداقل در هر سال موظف هستیم ۴ درصد از تصدی های دولتی را کم کنیم و کاهش حداقل ۲ درصد از پرسنل را در طول هر برنامه باید داشته باشیم و به ازای خارج شدن هر سه نفر از اداره موظف به استخدام یک نفر هستیم.
وی با بیان این که عدالت محوری و دانش گرایی باید سرلوحه جذب و تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی باشد گفت: از سال ۸۴ تا سال جاری ۶۵۰ هزار نفر به صورت استخدامی و رسمی و پیمانی جذب دولت شده اند که ۴۰۰ هزار نفر از این تعداد بدون نشر آگهی بوده است و اکثر موارد هم با مدارک غیر مرتبط استخدام شده اند.
صدر السادات در ادامه بیان کرد: جمع نیروهای قراردادی و مازاد تا پایان سال ۹۱ بالغ بر ۵۴۸ هزار نفر است و از ۸۲ تا ۹۱ هم ۳۳۲ هزار نیرو در آموزش و پرورش استخدام شده اند که تعداد نیروهای آموزش و پرورش در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هستند و این در حالی است که با توجه به ۱۲ میلیون دانش آموز تعداد ۸۰۰ هزار نیرو کافی است.
وی در ادامه در تحلیل نظام بازنشستگی کشور گفت: نسبت بازنشستگان به شاغلین در ابتدای برنامه چهارم ۳۵ درصد در انتهای برنامه چهارم به ۵۷ درصد رسید و این در حالی است که نسبت منطقی آن باید ۱۷ درصد باشد.
صدر السادات در ادامه بیان کرد: در سال ۸۲ دولت به صندوق بازنشستگی کشوری ۶۴۹ میلیارد تومان کمک کرد و در سال ۹۲ این کمک به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۳ به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسید که شامل صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری است.

این مطلب را هم بخوانید :   فرهنگ و تفکر بسیجی در دستگاههای دولتی