پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

ابلاغ دستورالعمل صندوق تامین آتیه کارکنان صنعت نفت

پاراف ابلاغ دستورالعمل صندوق تامین آتیه کارکنان صنعت نفت :  دستورالعمل مقررات صندوق تامین آتیه کارکنان صنعت نفت با هدف حمایت از اعضای شاغل صندوق در برابر حوادث و سوانح منجر به نقص عضو (از کارافتادگی جزئی یا کاهش کارآیی) و همچنین از کارافتادگی دائمی، تدوین و ابلاغ شد.
مساعدت به بازماندگان کارکنان متوفی در اثر هرگونه حادثه ناشی از کار و بیماری های حرفه ای و غیر حرفه ای از دیگر اهداف تدوین این دستورالعمل است.
بنابراین گزارش، تمامی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی که در مقابل سمت سازمانی در صنعت نفت استخدام شده و یا می شوند، در صورت تمایل و پرداخت حق مشارکت به عضویت صندوق درخواهند آمد.
این گزارش می افزاید: سطح شمول تعهدات صندوق تامین آتیه کارکنان در دو بخش حوادث و سوانح و بیماری های حرفه ای و غیر حرفه ای تعریف شده است.

این مطلب را هم بخوانید :   زمان پرداخت افزایش حقوق فرهنگیان رتبه بندی شده