[…] با این همه، محرومیت خوزستان گفتنی و شنیدنی نیست، بلکه دیدنی است. مظلومیت […]