این قانون با توجه به نرخ بالای تورم و افزایش دستمزدها عادلانه نیست. کسورات امثال اینجانب که در سرمایه گذاری های تامین اجتماعی در بیست و چند سال پیش مصرف شد و امروز ارزش چندین برابر داره، به ماخذ ارزش آن سال ها محاسبه میشه و مبالغ هنگفتی از بازنشسته در یافت میشه بدون این که ارزش کسورات پرداختی به روز بشه.