پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره ممنوعيت تصدی بيش از یک شغل در حالت های مختلف

نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در حالت های مختلف

پاراف نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در حالت های مختلف : نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. مرجع تصویب: قوه قضائیه. شماره ویژه نامه: ۸۴۸. سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۷۰
۲/۹/۱۳۹۴ ۲۳۹۳/۹۴/۷شماره
۴۱۶
شماره پرونده ۲۱۸۱ ـ ۹۱ ـ ۹۳

سؤال:

با عنایت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشتغال کارکنان وزارتخانهها در سایر مشاغل دولتی و موارد مصرح را ممنوع اعلام نموده، مستدعی است اظهار نظر فرمایید:
۱ـ آیا نوع استخدام کارکنان دولت (رسمی پیمانی…) اساساً تأثیری در حکم ممنوعیت شغل دوم دارد یا خیر؟
۲ـ با توجه به ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی را از حکم کلی مستثنی نموده است، آیا عضویت در هیأتهای علمی دانشگاهها از مصادیق سمتهای آموزشی محسوب میشوند یا خیر؟
۳ـ آیا اعلام موافقت وزارتخانههای دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأتهای علمی با قوانین مارالذکر مغایرتی دارد یا خیر؟
۴ـ آیا وزارتخانههای دولتی مجازند اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی که مستخدم رسمی یا پیمانی دانشگاه مربوطه میباشند را به صورت رسمی پیمانی یا خرید خدمت به استخدام خود در آورند؟

۱۰/۳/۱۳۹۴ ـ ۶۳۷/۹۴/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ کلیه کارمندان دولت که رابطه استخدامی تحت هر عنوان (رسمی، پیمانی، قراردادی،خریدخدمت، روز مزد) با یکی از دستگاههای دولتی دارند، در صورت دارا بودن تصدی بیش از یک شغل دولتی، مشمول ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ میشوند.
۳و۲ـ اعلام موافقت وزارتخانههای دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأت علمی در ساعات اداری، با توجه به تعریف شغل در تبصره۲ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳، جزء اختیارات قانونی آنان نبوده و مغایر با قانون یاد شده میباشد (بدیهی است تدریس کارکنان مذکور در خارج از وقت اداری، بلامانع است)

سؤال ۳ روشن نیست.
۴ـ به استناد تبصره ۱ ماده واحده قانون مارالذکر، دستگاههای دولتی میتوانند، از اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی به عنوان مأمور در دستگاه خود، استفاده نمایند و با آنها همانند مستخدم پیمانی رفتار نمایند، ولی استخدام رسمی و پیمانی و… اعضای مذکور، توسط دستگاههای دولتی مجاز نمیباشد.پاراف.

این مطلب را هم بخوانید :   اشتغال زنان چگونه حلال می شود!؟