میزان هزینه‌های انتقال سند خودرو در دفترخانه‌های اسناد رسمی

پاراف میزان هزینه‌های انتقال سند خودرو در دفترخانه‌های اسناد رسمی : هزینه‌های انتقال سند خودرو در دفترخانه‌های اسناد رسمی کشور هرساله با افزایش تعرفه حق‌التحریر…