مجلس الکترونیکی کردن اسناد رسمی، سامانه پاسخگویی الکترونیکی قوه قضائیه و ایجاد سامانه محکومیت‌های مالی را تصویب کرد

پاراف مجلس الکترونیکی کردن اسناد رسمی، سامانه پاسخگویی الکترونیکی قوه قضائیه و ایجاد سامانه محکومیت‌های مالی را تصویب کرد : نمایندگان مردم در خانه ملت،…

تعیین تکلیف هزینه بیمه درمانی کارکنان شورای درمانی حل اختلاف و جذب بیش از ۴۰۰۰ قاضی و کارمند در قوه قضائیه

پاراف تعیین تکلیف هزینه بیمه درمانی کارکنان شورای درمانی حل اختلاف و جذب بیش از ۴۰۰۰ قاضی و کارمند در قوه قضائیه : نمایندگان مردم…