پایان بررسی ایرادات شورای نگهبان از برنامه ششم در کمیسیون تلفیق، اصرار در برخی مصوبات

پاراف پایان بررسی ایرادات شورای نگهبان از برنامه ششم در کمیسیون تلفیق، اصرار در برخی مصوبات : محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه…