توضیحات نوبخت درباره حقوق بازنشستگان و شاغلین، یارانه ها و پاداش بازنشستگی در بودجه ۹۶

پاراف توضیحات نوبخت درباره حقوق بازنشستگان و شاغلین، یارانه ها و پاداش بازنشستگی در بودجه ۹۶ : لایحه بودجه ۱۳۹۶ ادر برنامه گفتگوی ویژه خبری…