بحران در خوزستان! شهر‌های بی‌آب بی‌هوا، بی‌چراغ! ما در خوزستان اینچنین زندگی میکنیم!

پاراف بحران در خوزستان! شهر‌های بی‌آب بی‌هوا، بی‌چراغ! ما در خوزستان اینچنین زندگی میکنیم! : آسمان خوزستان و ریه‌های ساکنان شهرهای این استان مدت‌هاست که…