خبر خوش برای کارمندان و مدیران بانکی، عدم تصویب محدودیت و شفافیت در تسهیلات بانکی کارمندان و مدیران بانکی

خبر خوش برای کارمندان و مدیران بانکی، عدم تصویب محدودیت و شفافیت در تسهیلات بانکی کارمندان و مدیران بانکی

پاراف خبر خوش برای کارمندان و مدیران بانکی، عدم تصویب محدودیت و شفافیت در تسهیلات بانکی کارمندان و مدیران بانکی : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در…