تبدیل وضعیت

دانلود مجموعه قوانین و مقررات استخدام و تبدیل وضعیت کارمندان شاهد

پاراف دانلود مجموعه قوانین و مقررات استخدام و تبدیل وضعیت کارمندان شاهد : « فرزند شهید » و « جانباز » نیروهای قراردادی 1374 و بند /3/ به استناد ماده ( 8) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31 ذ« فرزند شهید » یا « جانباز » ماده ( 44 ) قانون برنامه پنجم توسعه، تبدیل وضع کارمندان قراردادی و پیمانی « الف » ذدستگاه های اجرایی با رعایت سایر ضوابط مربوطه به استخدام رسمی امکانپذیر است. در این راستا لازم است دستگاههای اجرایی برای طی فرایند مربوط به تبدیل وضع افراد مذکور، از طریق بستر سامانه کارمندایران اقدام نمایند.

مجموعه زیر یک فایل پی دی اف از مجموعه قوانین و مقررات استخدام و تبدیل وضعیت کارمندان شاهد است که می توانید آن را بصورت رایگان دانلود نمایید.

دانلود مجموعه قوانین و مقررات استخدام و تبدیل وضعیت کارمندان شاهد

پاراف دانلود مجموعه قوانین و مقررات استخدام و تبدیل وضعیت کارمندان شاهد : « فرزند شهید » و « جانباز » نیروهای قراردادی 1374 و بند /3/ به استناد ماده ( 8) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31 ذ« فرزند شهید » یا « جانباز » ماده ( 44 ) قانون برنامه پنجم توسعه، تبدیل وضع کارمندان قراردادی و پیمانی « الف » ذدستگاه های اجرایی با رعایت سایر ضوابط مربوطه به استخدام رسمی امکانپذیر است. در این راستا لازم است دستگاههای اجرایی برای طی فرایند مربوط به تبدیل وضع افراد مذکور، از طریق بستر سامانه کارمندایران اقدام نمایند.

مجموعه زیر یک فایل پی دی اف از مجموعه قوانین و مقررات استخدام و تبدیل وضعیت کارمندان شاهد است که می توانید آن را بصورت رایگان دانلود نمایید.