پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

بخشنامه الزام به انجام مزایده دستگاههای اجرائی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت

پاراف بخشنامه الزام به انجام مزایده دستگاههای اجرائی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت : بخشنامه الزام به انجام مزایده دستگاههای اجرائی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتی setadiran.ir

با عنایت به ماده ۲ آئین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیک دولت موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۲۱/۸/۹۰ و بخشنامه شماره ۱۹۲۲۲/۱ مورخ ۶/۶/۹۲ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات موظفند نسبت به ثبت نام در ستاد و برگزاری مزایده اموال با استفاده از امضای الکترونیکی با لحاظ مقررات مربوطه اقدام نمایند.

دستگاههای اجرائی موظفند با استفاده از امضای الکترونیکی و رعایت مقررات مربوطه، کلیه مراحل مزایده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام دهند.

با عنایت به ماده ۲ آئین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیک دولت موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۲۱/۸/۹۰ و بخشنامه شماره ۱۹۲۲۲/۱ مورخ ۶/۶/۹۲ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات موظفند نسبت به ثبت نام در ستاد و برگزاری مزایده اموال با استفاده از امضای الکترونیکی با لحاظ مقررات مربوطه اقدام نمایند.

دستگاههای اجرائی موظفند با استفاده از امضای الکترونیکی و رعایت مقررات مربوطه، کلیه مراحل مزایده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام دهند.

این مطلب را هم بخوانید :   قانون برنامه ششم توسعه کل کشور