بخشنامه در خصوص برقراری فوق العاده ويژه، خبره و عالی

پاراف بخشنامه در خصوص برقراری فوق العاده ويژه، خبره و عالی :

بخشنامه در خصوص برقراري فوق العاده ويژه _خبره-عالي