انصافتان کجارفت سال اول ریاست روحانی که تورم ۳۵درصد بود چرا ۲۰درصد حقوقها اضافه شد الان هم روی کاغذ تورم ۱۲درصده وگرنه ۲۰درصد هم بالاتره