پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

تصویبنامه در خصوص افزایش مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان

پاراف تصویبنامه در خصوص افزایش مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان  : مرجع تصویب: هیات وزیران  شماره ویژه نامه: ۷۷۲ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۳۱
تصویبنامه در خصوص افزایش مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان
۵/۲/۱۳۹۴ هـ۵۱۸۱۹ت/۱۱۶۵۴شماره
تصویبنامه در خصوص افزایش مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۲/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۱۳۳۹ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ تصویب کرد:
از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۴ کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان که تا پایان سال ۱۳۹۳ برقرار شده اند، به میزان پانزده درصد (۱۵%) مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۳۹۳ افزایش مییابد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

این مطلب را هم بخوانید :   قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست