ضوابط اجرایی نقل و انتقال کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

0
3

پاراف ضوابط اجرایی نقل و انتقال کارکنان سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۱ آیین نامه استخدامی:

انتقال: حسب ماده ۱۱ آیین نامه استخدامی عبارت است از جابجایی محل خدمت کارکنان ثابت (رسمی) با صدور حکم رسمی در داخل و خارج از سازمان و کارکنان آزمایشی و پیمانی در داخل سازمان به شرح ذیل با رعایت مقررات موضوعه می باشد.

۱- انتقال کارکنان در داخل سازمان: عبارت است از جابجایی محل خدمت کارکنان با صدور حکم از سوی مقام مجاز سازمان از یک واحد سازمانی به واحد سازمانی دیگر.

۱-۱شرایط انتقال کارکنان در داخل سازمان

۱-۱- ۱ ارایه درخواست کتبی کارکنان جهت انتقال

۲-۱-۱ موافقت واحد مبدأ و مقصد ضمن تعیین محل خدمت و ردیف بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی و سوابق تجربی متقاضی انتقال با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه

۳-۱-۱ فقط برای جابجایی بین استانی اخذ تایید شورای برنامه ریزی اداری و استخدامی (موضوع ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی سازمان) مورد نیاز می باشد.

۴-۱-۱ برای جابجایی داخل استانی، در صورت عدم درخواست نیروی جایگزین نیاز به اخذ تایید شورای ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی نمی باشد.

۵-۱-۱ در صورت اعلام نیاز واحد مبدا به نیروی جایگزین، بایستی موضوع در سهمیه سالانه نیروی مورد نیاز واحدها لحاظ شده و ارسال درخواست های موردی به هیأت مدیره ممنوع می باشد.

۶-۱-۱ انتقال به استان تهران و البرز نیاز به طرح در شورای ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی، تایید مدیرعامل و طی سایر مراحل قانونی دارد.

تبصره ۱: جابجایی کارکنان رسمی- آزمایشی در طول مدتی که وضعیت استخدامی آنان رسمی- آزمایشی می باشد، ممنوع بوده و موراد استثناء، با درخواست مدیرعامل و تایید هیأت مدیره قابل انجام می باشد.

تبصره ۲: انتقال کارکنان بدون درخواست کتبی منحصراً حسب آراء صادره از سوی مراجع قضایی و یا هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مراجع ذیصلاح در چارچوب قوانین موضوعه میسر خواهد بود.

تبصره ۳: واحد مقصد مکلف است آرای صادره و احکام ابلاغی مربوط به فرد را اجرا نماید، همچنین موارد و موانع احتمالی از سوی شورای ماده۱۳ آیین نامه استخدامی می بایست تعیین تکلیف گردد.

۲-۱ نحوه پرداخت هزینه سفر و نقل مکان کارکنان موضوع بند فوق مشمول ضوابط و مقررات جاری سازمان می باشد.

۳-۱ درخصوص کارکنان پیمانی در صورت تایید تغییر محل خدمت، نسبت به لغو قرارداد در واحد مبدا و انعقاد قرارداد مجدد در پست جدید در همان رسته قبلی با رعایت شرایط احراز در واحد مقصد اقدام خواهد شد و پرداخت هزینه سفر و نقل مکان به این قبیل کارکنان مانند سایرین خواهد بود.

۲- انتقال کارکنان به خارج از سازمان و بالعکس:

۲-۱شرایط انتقال کارکنان ثابت(رسمی) و پیمانی(به استثناء کارکنان رسمی- آزمایشی) سازمان به سایر موسسات و دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی:

۱-۱-۲ انتقال محل خدمت کارکنان همراه با قطع دائم رابطه استخدامی (از تاریخ انتقال) با سازمان صورت خواهد پذیرفت.

۲-۱-۲ انتقال به شرح فوق مستلزم ارایه درخواست کتبی از سوی کارکنان و تایید شورای برنامه ریزی اداری و استخدامی موضوع ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی و موافقت دستگاه مقصد و با صدور حکم از سوی سازمان خواهد بود.

تبصره ۱: انتقال از سطح کارشناسی به بالا فقط با تایید مدیرعامل ممکن می باشد.

۳-۱-۲ انتقال کارکنان فوق صرفاً در صورت نداشتن تعهد خدمتی، تعهدات مالی و… تحت هر عنوان و انجام تسویه حساب با سازمان میسر خواهد بود و در صورت داشتن تعهد خدمتی، مصوبه هیأت مدیره الزامی است.

۴-۱-۲ کارکنان موصوف در صورت انتقال به سایر دستگاهها مخیر به انتخاب سازمان تأمین اجتماعی و یا سایر سازمان ها با رعایت قوانین مربوطه خواهند بود.

۵-۱-۲ پذیرش تقاضای انتقال کارکنانی که در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی به سبب ادعای سازمان دارای پرونده می باشند، منوط به صدور حکم قطعی از سوی مراجع مذکور و نیز موافقت سازمان خواهد بود.

۶-۱-۲ در صورت انتقال کارکنان به سایر دستگاهها مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده آنان نیز منتقل خواهد شد.

۷-۱-۲ در صورت انتقال کارکنان به سایر دستگاهها هزینه سفر قابل پرداخت نخواهد بود.

۲-۲شرایط انتقال کارکنان سایر دستگاههای مشمول به سازمان:

۱-۲-۲ رضایت کامل از عملکرد کارمند در طول ایام خدمت و اعلام آنکه متقاضی انتقال هیچگونه سابقه محکومیت اداری و یا قضایی در دستگاه متبوع نداشته و در زمان انتقال نیز فاقد پرونده در مراجع مذکور می باشد.

۲-۲-۲ ردیف تشکیلاتی مورد نظر جهت انتقال و انتصاب در آن متناسب با سوابق، تجربه مدرک و رشته تحصیلی متقاضی انتقال باشد.

۳-۲-۲ برای دارندگان مدرک کارشناسی حداکثر شرط سنی متقاضیان انتقال ۴۵ سال بوده و برای مدارک بالاتر از سطح کارشناسی، مدت تحصیل در دانشگاه ها و رشته های مورد تایید شورای گسترش وزارت علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ۴۵ سال اضافه می شود.

۴-۲-۲ حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط با مشاغل مورد نیاز سازمان با رعایت مفاد بند ۲-۲-۲ .

۵-۲-۲حداقل سابقه خدمت کارکنان متقاضی انتقال در دستگاه مبدأ از ۵ سال کمتر و حداکثر آن را ۱۵ سال بیشتر
نخواهد بود.

۶-۲-۲ موافقت دستگاه مبدأ و هیأت مدیره سازمان با انتقال کارکنان موصوف با رعایت موارد فوق اخذ گردد.

۷-۲-۲ حکم انتقال از سوی دستگاه متبوع پس از اخذ استعلام های لازم از مراجع قانونی و اعلام سازمان به آن دستگاه صادر و متعاقباً تعیین محل خدمت و تطبیق وضعیت آنان با شرایط مربوطه از سوی سازمان در قالب احکام صادره صورت پذیرد.

۸-۲-۲ انتقال مرخصی استحقاقی ذخیره شده از سایر دستگاهها به سازمان، حداکثر به میزان ۲ ماه(به ازای هر ۵ سال خدمت در دستگاه مبدأ، ۲۰ روز) امکان پذیر می باشد.

۹-۲-۲ سازمان در قبال حقوق و تعهدات انتقال در دستگه متبوع هیچگونه مسوولیتی نخواهد داشت.

۳- شرایط عمومی انتقال کارکنان:

۱-۳ انتقال کارکنان سازمان به موسسات و شرکت های تابعه سازمان و بالعکس امکان پذیر نمی باشد.

۲-۳در صورت موافقت سازمان با انتقال هر یک از کارکنان شاغل به سایر دستگاههای خارج از محل جغرافیایی خدمت، انتقال همسر وی با رعایت این ضابطه و کلیه مقررات جاری سازمان با درخواست کتبی به واحدهای سازمان و یا سایر دستگاهها در محل جغرافیایی مورد تقاضا بلامانع خواهد بود.

۳-۳ درخواست انتقال متقاضی به داخل و یا خارج منوط به اشتغال شاغل به صورت تمام وقت بوده به طوری که از هیچ یک از حالات استخدامی( از جمله مأموریت آموزشی، استراحت ایام بارداری و زایمان، مرخصی تحصیلی و…) برخوردار نباشد.

۴-۳ در صورتی که انتقال کارمند منجر به تغییر سازمان بیمه ای شود، استرداد و انتقال کسور بازنشستگی فیمابین سازمانهای ذیربط براساس مقررات جاری خواهد بود.

۵- ۳ استرداد و انتقال کسورات بازنشستگی کارکنان منتقله به سایر دستگاهها و بالعکس برابر مقررات جاری می باشد.

۶-۳ ذخیره پاداش سنوات حسن خدمت کارکنان منتقله به سازمان و بالعکس ظرف مدت ۶ ماه می بایستی به حساب سازمان و دستگاه محل خدمت واریز گردد.

۷-۳در صورتی که ظرف ۶ ماه پس از اعلام کتبی دستگاه و یا کارمند منتقله، دستگاه ذیربط از انتقال پاداش سنوات حسن خدمت به سازمان خودداری نماید، سازمان نسبت به پرداخت پاداش سنوات غیرسازمانی کارمند هیچگونه تعهدی نداشته و موضوع به اطلاع فرد منتقله خواهد رسید.

۸-۳ هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این ضابطه موکول به مصوبه هیأت مدیره می باشد.

۹-۳ هرگونه مقررات و مصوباتی که از سوی هیأت وزیران یا مراجع ذیصلاح قانونی مغایر با موارد فوق الذکر ابلاغ گردد، می‎بایست توسط مبادی ذیربط در سازمان بررسی و پیشنهاد لازم جهت تصویب به هیأت مدیره ارسال شود.

۴- تمامی مصوبات قبلی هیأت مدیره و بخشنامه های اداری مغایر با این ضابطه از تاریخ ابلاغ آن ملغی الاثر می باشد.

این مطلب را هم بخوانید :   تفکیک وزارتخانه‌ها بر خلاف برنامه ششم نیست، لایحه قانون مدیریت خدمات نهایی شد، آزمونهای استخدامی تشریفاتی نیست، حداكثر حقوق مديران ۱۸ ميليون است

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید