آخه یکی پیدا نشد بگه امور مالیاتی ذیحساب و حسابرسش کجا بود . اینجا که فقط ممیز و سرممیز داره …