1_ديوان عدالت اداري (1)

رای دیوان عدالت در مورد مشموليت مقررات قانون تأمين اجتماعي در خصوص کارکنان حق‌التدريسي آموزش و پرورش

پاراف رای دیوان عدالت در مورد مشموليت مقررات قانون تأمين اجتماعي در خصوص کارکنان حق‌التدريسي آموزش و پرورش  : رأي شماره۱۴۸ هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع مشموليت مقررات قانون تأمين اجتماعي در خصوص کارکنان حق‌التدريسي آموزش و پرورش. شماره ۹۲/۱۱۷۳ ۲۰/۳/۱۳۹۳
تاريخ دادنامه: ۲۲/۲/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۴۸ کلاسه پرونده: ۹۲/۱۱۷۳
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: مديرکل دفتر حقوقي، املاک و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش‌کار: مديرکل دفتر حقوقي، املاک و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره ۱۷۵۹۴۵/۸۱۰ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
«همان گونه که مستحضريد به موجب تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوري، تشخيص مشاغل کارگري در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به عهده سازمان امور اداري و استخدامي و يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري) بوده و بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار نيز اشخاص مشمول قانون استخدام کشوري و قوانين و مقررات خاص استخدامي از شمول قانون کار خارج مي‌باشند.
بنابراين افرادي که به موجب قوانين و مقررات خاص طبق احکام کارگزيني مشخص با رعايت تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوري در دستگاههاي اجرايي از جمله وزارت آموزش و پرورش به کار گرفته مي‌شوند مشمول قانون کار تلقي نمي‌شوند و روابط آنان بادستگاههاي ذي‌ربط تابع قوانين و مقررات خاص خود، قانون استخدام کشوري و مفاد قرارداد منعقده و بخشنامه‌هاي صادر شده مي‌باشد که اين موضوع در قسمت اخير نامه شماره ۳۸۹۰۲/۱۶۰۴ ـ ۳/۴/۱۳۸۶ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق و همچنين صدر نامه شماره ۷۱۱۷۴/۱۶۰۲ ـ ۱۱/۵/۱۳۸۳ دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مذکور نيز تأکيد شده است. شايان ذکر است دامنه شمول قانون تأمين اجتماعي وفق ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي نيز تعيين و وفق تبصره ۱ ماده مذکور مستثنيات آن ذکر شده است، در نتيجه با توجه به قوانين و مقررات خاص به کارگيري نيروهاي حق‌التدريس از جمله مواد ۳ و ۱۲ قانون راجع به استخدام آموزگاران پيماني و تبديل پايه‌هاي اداري و آموزشي مصوب ۵/۲/۱۳۳۸ و قانون پرداخت حق‌التدريس در دبيرستانها مصوب ۱۸/۴/۱۳۴۶ و نيز مصوبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۶۰ هيأت وزيران تحت عنوان مجوز اشتغال به کار تعدادي افراد به صورت روزمزد و خريد خدمت توسط وزارت آموزش و پرورش که صراحتاً در قوانين و مقررات فوق اعلام نموده است، اشتغال اين افراد به طرق فوق هيچ گونه حق استخدامي براي افراد مورد نظر و هيچ گونه تعهدي به جز پرداخت دستمزد براي وزارت آموزش و پرورش ايجاد نخواهد کرد. بنابراين نيروهاي حق‌التدريس ضمن اين که مشمول قانون کار و قانون تأمين اجتماعي نمي‌گردند مي‌توان اعلام کرد حسب مورد مشمول تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوري بوده و پس از استخدام رسمي احتساب سوابق يا پرداخت بيمه و کسورات مربوط از سوي مستخدم امکان‌پذير خواهد بود و آموزش و پرورش هيچ گونه تکليفي به پرداخت حق بيمه سنوات آنان ندارد.
از سوي ديگر به استناد ماده ۴۸ قانون تأمين اجتماعي از تاريخي که سازمان گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد دستگاههاي متولي مکلفند حق بيمه افراد مشمول را از همان تاريخ اعلام شده به سازمان بپردازند که رأي وحدت رويه شماره ۱۴۹۷ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين موضوع مي‌باشد. بر اساس دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹/۸۴۴۲ ـ ۱۷/۴/۱۳۸۸ که به امضاي وزير آموزش و پرورش، معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور، رئيس سازمان تأمين اجتماعي و وزير کار و امور اجتماعي رسيده است، معلمين حق‌التدريس مدارس دولتي وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمي و پيماني اين وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامي و حمايتي ديگري نيز نباشند از تاريخ ۱/۷/۱۳۸۸ مشمول برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي مي‌شوند. به عبارت ديگر قبل از تاريخ مورد اشاره الزام و تکليف قانوني براي وزارت آموزش و پرورش جهت بيمه نمودن آنان وجود نداشته است. از طرفي وفق ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگيري معلمان حق‌التدريس مصوب ۱۳۸۴ هيأت وزيران، به کارگيري و اشتغال معلمان حق‌التدريس از تاريخ تصويب قانون مذکور صرفاً تابع آيين‌نامه مربوط بوده و هيچ گونه حق استخدامي ديگري از جمله پرداخت حق بيمه براي آنان ايجاد نمي‌نمايد.
لازم به ذکر است در تأييد مراتب فوق‌الذکر (مبني بر اين که نيروهاي حق‌التدريسي داراي قوانين خاص طبق مدلول ماده ۱۸۸ قانون کار مي‌باشند) به شرح ذيل قوانين و مقررات خاص استخدامي مربوط به نيروهاي حق‌التدريس به ترتيب سال تصويب جهت مزيد استحضار تقديم مي‌گردد:
۱ـ مواد ۳ و ۱۲ قانون راجع به استخدام آموزگاران پيماني و تبديل پايه‌هاي اداري و آموزشي مصوب ۵/۲/۱۳۳۸ که در اين ماده قيد شده است خدمت معلمي مذکور هيچ گونه تعهدي غير از پرداخت حقوق (حق الزحمه) براي آموزش و پرورش ايجاد نمي‌نمايد.
۲ـ ماده واحده قانون پرداخت حق‌التدريس در دبيرستانها مصوب ۱۸/۴/۱۳۴۶.
۳ـ مصوبه ۱۲۲۰۳۶ ـ ۶/۱۰/۱۳۶۰ هيأت وزيران تحت عنوان مجوز اشتغال به کار تعدادي افراد به صورت روزمزد و خريد خدمت در اين مصوبه نيز تصريح شده است اشتغال اين افراد هيچ گونه تعهدي جز پرداخت دستمزد براي وزارت ايجاد نمي‌نمايد.
۴ـ تبصره ۵ ماده ۴ آيين‌نامه اصلاح قسمتي از آيين‌نامه تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوري مصوب ۶/۹/۱۳۶۴.
۵ ـ ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ مصوب ۲۹/۲/۱۳۶۴ در خصوص نحوه پرداخت کمک هزينه عائله‌مندي به نيروهاي حق‌التدريس و خريد خدمت.
۶ ـ قانون طرح به کارگيري معلمين حق‌التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۷/۷/۱۳۸۳.
۷ـ ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگيري معلمين حق‌التدريس … به شماره تصويب‌نامه ۳۲۲۶۳/ت۳۳۷۴۹هـ ـ ۲۹/۵/۱۳۸۴ که در اين ماده نيز به صراحت تأکيد مي‌نمايد به کارگيري نيروهاي حق‌التدريس هيچ گونه حق استخدامي براي آنان ايجاد نمي‌نمايد.
۸ ـ قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸.
۹ـ دستورالعمل شماره ۸۳۷۲۲/۲۰۰ ـ ۴/۹/۱۳۸۸ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور که در خصوص نحوه پرداخت حق‌التدريس و حق‌الزحمه تعيين تکليف مي‌نمايد.
۱۰ـ ضوابط پرداخت عيدي به کارکنان دولت که به صورت سالانه تصويب و ميزان عيدي معلمين حق‌التدريس نيز در آن تعيين شده است.
تمامي قوانين و مقررات صدرالذکر حکايت از آن دارد که اين گروه از کارکنان دولت داراي قوانين و مقررات خاص بوده و مطابق ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوري به عنوان مستخدم غير رسمي تلقي مي‌شوند و احکام مربوط به نحوه محاسبه سنوات خدمت تمام‌وقت اين قبيل مستخدمان و نحوه و ميزان پرداخت کسورات بازنشستگي آنان در ماده ۱۵۱ و تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوري تعيين شده است.
مستفاد از کليه قوانين و مقررات فوق ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي نيز نسبت به نيروهاي حق‌التدريس حکومت نداشته و با عنايت به اين که طبق قسمت اخير تبصره ۱ اين ماده به دليل فقدان آيين‌نامه مربوط در مورد نحوه تسري اين ماده به افرادي که داراي قوانين و مقررات حمايتي نمي‌باشند و همچنين به استناد وحدت ملاک رأي وحدت رويه شماره ۱۱۴۸ـ ۴/۱۰/۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بدين نص که «اجرايي شدن موادي از قانون که مشروط به تصويب آيين‌نامه در خصوص موضوع باشد تا زماني که آيين‌نامه مربوط از سوي نهاد يا سازمان مربوط ابلاغ نشود تکليفي متوجه دستگاه اجرايي نخواهد بود.» از سوي ديگر به استناد ماده ۴۸ قانون تأمين اجتماعي از تاريخي که سازمان گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد، دستگاههاي متولي مکلفند حق بيمه افراد مشمول را از همان تاريخ اعلام شده به سازمان بپردازند که رأي وحدت رويه شماره ۱۴۹۷ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن آموزشياران نهضت سوادآموزي طبق توافق‌نامه مورخ ۱/۱/۱۳۷۵ با سازمان تأمين اجتماعي مؤيد اين مهم مي‌باشد.
لذا اين وزارت در راستاي حمايت از نيروهاي حق‌التدريس از نظر تحت پوشش قرار گرفته حق بيمه به دليل خلاء آيين‌نامه موضوع تبصره ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي بر اساس دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹/۸۴۴۲ ـ ۱۷/۴/۱۳۸۸ که به امضاي وزير آموزش و پرورش، معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور، رئيس سازمان تأمين اجتماعي و وزير کار و امور اجتماعي رسيده است معلمين حق‌التدريس مدارس دولتي وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمي و پيماني اين وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامي و حمايت ديگري نيز نباشند از تاريخ ۱/۷/۱۳۸۸ مشمول برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي اعلام نموده است. به عبارت ديگر قبل از تاريخ مورد اشاره الزام و تکليف قانوني براي وزارت آموزش و پرورش جهت بيمه نمودن آنان وجود نداشته است.
صرف نظر از عدم شمول قانون تأمين اجتماعي نسبت به نيروهاي حق‌التدريس در صورتي که اين افراد به استخدام رسمي آموزش و پرورش پذيرفته شوند با توجه به اين که نيروهاي حق‌التدريس مشمول ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوري (مستخدمين غيررسمي) بوده لذا با رعايت تبصره ۲ ماده ۸۵ و ماده ۱۵۱ قانون مزبور احتساب سنوات خدمت غير رسمي آنان ميسور بوده ليکن آموزش و پرورش تکليفي به پرداخت حق بيمه و کسورات بازنشستگي اين گونه نيروها نخواهد داشت.
همچنين با توجه به آراء متعدد محاکم و هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف کار من‌جمله رأي شماره ۲۷۳ دادگاه عمومي مورخ ۱/۴/۱۳۷۹ رأي شماره ۲ اداره کار و امور اجتماعي مورخ ۶/۲/۱۳۷۵ و همچنين رأي شماره ۶۲۴/۴/۱/۹۰ ـ ۲۷/۶/۱۳۹۰ هيأت تشخيص و رأي ۳۰۱/۵/۱/۹۰ ـ ۷/۹/۱۳۹۰ هيأت حل اختلاف، بيانگر عدم پذيرش دعوا در هيأتهاي مزبور تا قبل از ۱/۷/۱۳۸۸ نيروهاي حق‌التدريس به دليل دارا بودن قانون خاص مي‌باشد. لازم به ذکر است اين موضوع مورد تأييد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز بوده و براي حل آن «طرح احتساب سابقه تدريس معلمان حق‌التدريس استخدامي در آموزش و پرورش» با امضاي ۱۵۹ نماينده در سال ۱۳۹۰ تقديم و موضوع در کميسيون مربوط مجلس مطرح است و در اين طرح ساز و کار پرداخت حق بيمه و کسورات مربوط توسط مستخدم به صورت قسطي و … پيش‌بيني شده است.
با عنايت به مراتب فوق‌الذکر و نظر به اين که اخيراً آراء متناقضي در خصوص الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بيمه نيروهاي حق‌التدريس صادر گرديده است که ضمن تقديم نمونه‌هايي از آراء متناقض صادر شده از شعب ۲، ۱۲ و ۲۸ مستدعي است مقرر فرماييد در اجراي ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و نسبت به صدور رأي وحدت رويه اقدام و نتيجه به اين وزارت نيز اعلام گردد.»
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبـه دوم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۴۷۲ با موضوع دادخواست خانم آنيتا پيراي به طرفيت ۱ـ اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام خوانده رديف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدريس از تاريخ ۱/۷/۱۳۸۵ تا ۳۱/۶/۱۳۸۷ و پرداخت حق بيمه و الزام خوانده رديف دوم به پذيرش حق بيمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۱۵ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شاکي اعلام داشته از سال ۱۳۸۲ الي ۱۳۸۷ به مدت ۵ سال به صورت معلم حق‌التدريس در اداره طرف شکايت اشتغال داشته، ليکن مشتکي عنه حق بيمه سالهاي مذکور را واريز نکرده است که به شرح خواسته تقاضاي رسيدگي دارد با بررسي اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه لوايح مشتکي‌عنهما ثبت شده به شماره‌هاي ۱۵۳۳ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۰ و ۲۷۴۱ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۰ دفتر اين شعبه نظر به اين که مطابق ماده ۲ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشي موضوع تبصره ۱ صادر شده يک آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان کشور خدمت تمام‌وقت هنرآموزان به ميزان ۲۴ ساعت هفته اعلام شده است و حسب گواهي انجام کار آموزش و پرورش ناحيه ۳ اصفهان تدريس مشاراليها در سالهاي ۱۳۸۴ الي ۱۳۸۷ به ميزان ۲۴ ساعت در هفته بوده لذا مدت خدمت شاکي به ميزان ۲۴ ساعت در هفته بوده لذا مدت خدمت شاکي به ميزان ياد شده از مصاديق خدمت تمام‌وقت تلقي مي‌گردد و با توجه به اين که به موجب مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمين اجتماعي کارفرما مکلف به پرداخت حق بيمه با کسر سهم مستخدم از حقوق وي و افزودن سهم کارفرما در حق سازمان تأمين اجتماعي بوده است و اين تکليف کارفرما به پرداخت حق بيمه مستلزم تکليف سازمان تأمين اجتماعي به دريافت و احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه مي‌باشد و با عنايت به رأي وحدت رويه شماره ۳۶۴ ـ ۵/۶/۱۳۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که مشعر مقررات قانون تأمين اجتماعي نسبت به کارکنان دستگاههاي دولتي و تجويز پرداخت حق بيمه و احتساب سنوات خدمتي آنان مي‌باشد. علي هذا ضمن رد دفاعيات آموزش و پرورش اصفهان وخروج موضوعي شکايت از رأي وحدت رويه شماره ۱۴۹۷ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (رأي مذکور در مورد آموزشياران نهضت سوادآموزي مي‌باشد) خواسته نسبت به سالهاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ موضوع گواهي برگ ۶ پرونده موجه تشخيص و حکم به وارد دانستن شکايت داير بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بيمه مدت مذکور با دريافت سهم مستخدم از شاکي و افزودن سهم کارفرما بر آن در حق سازمان تأمين اجتماعي و دريافت حق بيمه مذکور از سوي تأمين اجتماعي و احتساب ايام مذکور به جز تعطيلات تابستاني و عيد نوروز که معلمين حق‌التدريس کارکردي نداشته و حقوقي هم از اين بابت دريافت ننموده اند به عنوان سابقه بيمه‌پردازي در حق مشاراليها صادر و اعلام مي‌شود و نسبت به خواسته در سالهاي ۱۳۸۲ الي ۱۳۸۳ «۱/۷/۱۳۸۲ تا ۳۱/۳/۱۳۸۴» که شاکي تدريس کمتر از ميزان ۲۴ ساعت داشته غير وارد تشخيص و به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبـه دوازدهـم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پرونـده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۴۴۳ با موضوع دادخواست خانم مهري اله وکيل جزي به طرفيت ۱ـ اداره کل آموزش و پرورش ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام خوانده رديف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدريس از تاريخ ۱/۷/۱۳۸۵ تا ۳۱/۶/۱۳۸۷ و پرداخت حق بيمه و الزام خوانده رديف دوم به پذيرش حق بيمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۷۲۴ ـ ۲۳/۳/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که خوانده رديف اول اعلام کرده است شاکي کارمند اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان بوده و سازمان ياد شده داراي شخصيت حقوقي مستقل از اين وزارتخانه مي‌باشد با توجه به مراتب و عدم توجه شکايت به خوانده رديف اول قرار رد شکايت صادر مي‌شود و اما در خصوص شکايت نامبرده به طرفيت خوانده رديف دوم با عنايت به اين که سازمان تأمين اجتماعي اعلام کرده است، کارکنان حق‌التدريس مدارس دولتي آموزش و پرورش از تاريخ ۱/۷/۱۳۸۸ مشمول مقررات تأمين اجتماعي قرار گرفته‌اند، لذا سوابق اعلامي شاکي قبل از تاريخ مشموليت آموزش و پرورش بوده و قابل احتساب نمي‌باشد. لذا از اين جهت قرار رد شکايت صادر مي‌گردد. رأي ديوان قطعي است.
ج: شعبـه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۸۱۷ با موضوع دادخواست خانم سکينه اسمعيلي نوروزمحله به طرفيت ۱ـ سازمان آموزش و پرورش استان تهران ۲ـ اداره کل تأمين اجتماعي استان تهران و به خواسته الزام خوانده رديف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدريس از تاريخ ۱/۷/۱۳۸۵ تا ۳۱/۶/۱۳۸۷ و پرداخت حق بيمه و الزام خوانده رديف دوم به پذيرش حق بيمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۳۶۲ ـ ۱۰/۷/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با عنايت به وظايف و مسؤوليتهاي اصلي سازمان تأمين اجتماعي در باب تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌هاي تأمين اجتماعي و شمول قانون تأمين اجتماعي به افرادي که به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق کار مي‌کنند و با توجه به اين که شمول مقررات قانون تأمين اجتماعي درباره کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنايت به اين که اشتغال شاکي در آموزش و پرورش تهران از تاريخ ۱۱/۷/۱۳۷۰ تا ۳۰/۵/۱۳۷۶ و عدم پرداخت حق بيمه اين مدت به سازمان تأمين اجتماعي محرز مي‌باشد و با التفات به اين که با وصف اشتغال شاکي طي اين مدت عدم پرداخت حق بيمه وي به سازمان تأمين اجتماعي و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بيمه وي خلاف مقررات آمره تأمين اجتماعي و موجب تضييع حق مشاراليه است، بنابراين با پذيرش خواسته شاکي به استناد بند الف ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي و آراء ۵۱۸ ـ ۵۱۷ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۶ و ۶۷۸ ـ ۸/۸/۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به الزام سازمان آموزش و پرورش استان تهران نسبت به پرداخت حق بيمه شاکي طي اين مدت به اداره کل تأمين اجتماعي استان تهران و الزام اداره مزبور نسبت به دريافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بيمه وي حکم صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي ديوان قطعي است.
د: شعبه بيست و هشتـم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۱۹۳۶ با موضوع دادخواست آقاي علي‌اکبر خطيبي به طرفيت ۱ـ اداره کل آموزش و پرورش استان تهران ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي استان تهران و به خواسته الزام خوانده رديف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدريس از تاريخ ۱/۷/۱۳۸۵ تا ۳۱/۶/۱۳۸۷ و پرداخت حق بيمه و الزام خوانده رديف دوم به پذيرش حق بيمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۷۳۴ـ ۱۸/۷/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شاکي در دادخواست خود اظهار داشته از تاريخ ۱۳/۱۰/۱۳۶۱ تا ۱۴/۳/۱۳۶۳ در اداره آموزش و پرورش به عنوان معلم حق‌التدريس تمام‌وقت مشغول انجام وظيفه بوده است، کارفرماي او از پرداخت حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي بر اساس قانون امتناع نموده است وفق ماده ۱۴۷ قانون سازمان تأمين اجتماعي صـدور حکم بر الزام خوانده رديف اول به پرداخت کليه حقوق بيمه کسورات قانوني بيمه تأمين اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي و پذيرش دريافت حق بيمه کسور زمان اشتغال از تاريخ فوق‌الاشعار را کرده است. شعبه با بررسي اوراق و محتويات پرونده و لايحه شماره ۱۴۸۹ـ ۲۴/۳/۱۳۹۰ خوانده رديف اول و شماره ۲۰۲۳۴۳ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ خوانده رديف دوم نظر به اين که حسب دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹/۸۴۴۲ ـ ۱۷/۴/۱۳۸۸ که به امضاي وزير آموزش و پرورش معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهوري، رئيس سازمان تأمين اجتماعي و وزير کار و امور اجتماعي نرسيده است معلمان حق‌التدريس موازين دولتي وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمي و پيماني اين وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامي و حمايتي ديگري نيز نباشد از تاريخ ۱/۷/۱۳۸۸ مشمول برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي مي‌شوند لذا با عنايت به اين که سوابق ادعايي اشتغال شاکي قبل از تاريخ ۱/۷/۱۳۸۸ مي‌باشد خواسته وي وارد نبوده به رد دعواي مشاراليه حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.

رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانيا: با توجه به اين که به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال ۱۳۵۴، سازمان تأمين اجتماعي بر اساس بخشنامه شماره ۵۸۹ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۶۷، کليه کارکنان غير مشمول نظام حمايتي خاص دستگاه‌هاي دولتي را از تاريخ ۱/۹/۱۳۶۷ مشمول بيمه قرار داده است و با عنايت به اين که معلمان حق‌التدريس نيز علي‌رغم اشتغال و دريافت حقوق، مشمول نظام حمايتي خاص بيمه‌اي نبوده‌اند، لذا دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۱۵ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۱ شعبه دوم و دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۳۶۲ ـ ۱۰/۷/۱۳۹۱ شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري مبني بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بيمه ايام کارکرد واقعي اشخاص مذکور و الزام سازمان تأمين اجتماعي به دريافت حق بيمه بر مبناي مقررات تأمين اجتماعي از تاريخ ۱/۹/۱۳۶۷ صحيح و موافق مقررات مي‌باشد. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري