سلام/متأسفانه در بسیاری از مناطق عملیاتی شرکت نفت به کارگرانی که خانم آنها غیرشاغل میباشند مرخصی تشویقی داده نمی شود