1_ديوان عدالت اداري (1)

رأی ديوان عدالت اداری با موضوع عدم ذخيره‌سازی مرخصي

پاراف رأی ديوان عدالت اداری با موضوع عدم ذخيره‌سازی مرخصي : شماره هـ/۹۱/۴۲۰ ۱/۴/۱۳۹۳ تاريخ دادنامه: ۱۹/۳/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۴۳۵ کلاسه پرونده: ۹۱/۴۲۰ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: آقاي محمدرضا دلاوري قاضي ديوان عدالت اداري موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش‌کار: آقاي محمدرضا دلاوري قاضي ديوان عدالت اداري به موجب لايحه‌اي که به شماره ۴۶۵ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۱ ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام کرده است که:
در خصوص قابل ذخيره بودن مرخصي موضوع بند ۲ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ شعب پنجم، ششم و شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۶/۸۹/۲۷۳ با موضوع دادخواست آقاي سيدعباس محمودي‌نژاد دزفولي به طرفيت نيروي هوايي ارتش و به خواسته ۱ـ مطالبه مرخصي‌هاي استفاده نشده از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵ و دريافت غرامت و خسـارت ناشي از تأخير در اجراي قـانون حفاظـت در برابر اشعه به موجب دادنامه شماره ۷۷۱ ـ۱۲/۴/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
مستنداً به بند ۲ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه، استفاده از مرخصي مربوط اجباري بوده و قابل ذخيره نمي‌باشد. بنابراين اجابت خواسته وي در مورد بخش اول مقدور نيست به رد شکايت اعلام رأي مي‌نمايد. راجع به بخش دوم با رعايت ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري از حدود صلاحيت و اختيارات ديوان خارج است. لذا به رد شکايت شاکي حکم صادر مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبـه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۵۲۷ با موضوع اعمال ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره ۷۷۱ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۹ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۱۴۵ـ ۲۹/۴/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به محتويات و مندرجات پرونده و امعان نظر در مستندات ابرازي در خصوص خواسته اول شاکي (درخواست مطالبات مالي از جمله مرخصي‌هاي استفاده نشده از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵) نظر به اين که وفق دادنامه شماره ۱۵۶۸ ـ ۲۵/۶/۱۳۸۷ صادر شده از شعبه ششم ديوان عدالت اداري، نامبرده مشمول مقررات بند ۲ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه شناخته شده و در نتيجه مستحق دريافت کليه مزاياي قانوني مرقوم مي‌باشد و از طرفي مشاراليه تا آن زمان به خاطر عدم اقدام سازمان طرف شکايت مبني بر بهره‌مندي از مزاياي قانون مذکور اطلاعي از استحقاق مرخصي‌هاي مورد تقاضا نداشته تا اقدام به استفاده از آن نمايد، از اين جهت قاعده اقدام در مورد وي مبني بر عدم استفاده از مرخصي‌هاي مذکور مصداق نداشته و مقررات قانوني عدم ذخيره مرخصي از وضعيت مشاراليه منصرف مي‌باشد و دادنامه شماره ۷۷۱ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۹ بدون التفات به موارد مقيد اصدار يافته و لذا در اين قسمت واجد خلاف بين قانون تشخيص و با اختيار حاصل از مقررات ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه موصوف دراين قسمت از خواسته مستنداً به مراتب مذکور به وارد دانستن شکايت مبني بر بهره‌مندي از کليه مزاياي مقررات قانوني بند ۲ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه از جمله مرخصي‌هاي استفاده نشده حکم صادر و اعلام مي‌شود و در خصوص خواسته ديگر نامبرده داير بر جبران غرامت و خسارت ناشي از تأخير در اجراي قانون مذکور در حق شاکي با توجه به اين که خواسته مزبور خارج از صلاحيت قانوني ديوان عدالت اداري مي‌باشد لذا دادنامه موصوف در اين قسمت مصون از خدشه تشخيص و به اعتبار و استواري آن حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ج: شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۶/۸۶/۱۴۹۰ با موضوع دادخواست آقاي ابوالقاسم صفايي به طرفيت نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران و به خواسته مطالبه حقوق و مزاياي ناشي از کار با اشعه به موجب دادنامه شماره ۱۸۹۱ـ ۲۸/۹/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي ابوالقاسم صفايي به طرفيت نيروي هوايي ارتش به خواسته مطالبه حقوق و مزاياي اشعه با عنايت به جوابيه مشتکي عنه اعلام داشته نامبرده از خدمت بازنشسته شده طبق بند ۱ ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه سنوات زايد بر ۳۰ سال فاقد وجاهت قانوني است و مستنداً به بند ۲ ماده ۲۰ قانون موصوف استفاده از مرخصي مربوطه اجباري بوده و قابل ذخيره نمي‌باشد و نظر به اين که پرتوکار بودن وي از طرف مشتکي عنه رد نشده شکايت مطروح محمول بر صحت تشخيص داده شده در نتيجه مشتکي عنه مکلف است وفق مقررات ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه و ماده ۲۲ آيين‌نامه اجرايي و دستورالعمل مربوط، مزاياي قانوني متعلق به شاکي را پرداخت نمايد. رأي ديوان قطعي است.
د: شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۶/۸۶/۴۵۵ با موضوع دادخواست آقاي محمدرضا صادقي به طرفيت نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران و به خواسته مطالبه حق مرخصي، حق اشعه و مطالبه سي درصد افزايش حقوق و مزايا و پنج سال سنوات ارفاقي به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۶ـ ۳/۷/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي محمدرضا صادقي رحيم‌آباد به طرفيت نيروي هوايي ارتش به خواسته فوق با عنايت به جوابيه مشتکي عنه اعلام داشته نامبرده از خدمت بازنشسته شده، طبق بند ۱ ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه، سنوات زايد بر ۳۰ سال فاقد وجاهت قانوني است و مستنداً به بند ۲ ماده ۲۰ قانون موصوف، استفاده از مرخصي مربوطه اجباري بوده و قابل ذخيره نمي‌باشد و نظر به اين که پرتوکار بودن وي از طرف مشتکي عنه رد نشده شکايت مطروح محمول بر صحت تشخيص داده شده در نتيجه مشتکي عنه مکلف است وفق مقررات ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه ماده ۲۲ آيين‌نامه اجرايي و دستورالعمل مربوطه مزاياي قانوني متعلق به شاکي را پرداخت نمايد. رأي ديوان قطعي است.
هـ: شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۶/۸۶/۸۶۱ با موضوع دادخواست آقاي محمدعلي اديب مقدم به طرفيت نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران و به خواسته رسيدگي به عدم پرداخت ۳۰% افزايش حقوق و مزاياي ۵ سال سنوات ارفاقي مربوط به اشعه، به موجب دادنامه شماره ۱۸۰۲ ـ ۲۹/۷/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي محمدعلي اديب مقدم به طرفيت نيروي هوايي ارتش به خواسته رسيدگي در مورد عدم پرداخت ۳۰% افزايش حقوق و مزايا به اضافه ۵ سال سنوات ارفاقي مربوط به اشعه غير يونساز از ۲۰/۱/۱۳۶۸ با عنايت به جوابيه مشتکي‌عنه اعلام داشته، نامبرده از خدمت بازنشسته شده طبق بند ۱ ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه سنوات زايد بر ۳۰ سال فاقد وجاهت قانوني است و مستنداً به بند ۲ ماده ۲۰ قانون موصوف استفاده از مرخصي مربوطه اجباري بوده و قابل ذخيره نمي‌باشد و نظر به اين که پرتوکار بودن وي از طرف مشتکي عنه رد مي‌شود، شکايت مطروح محمول بر صحت تشخيص داده شده در نتيجه مشتکي عنه مکلف است وفق مقررات ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه ماده ۲۲ آيين‌نامه اجرايي و دستورالعمل مربوط مزاياي قانوني متعلق به شاکي را پرداخت نمايد. رأي ديوان قطعي است.
و: شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۶/۸۷/۱۳۲۲ با موضوع دادخواست آقاي مصطفي سليمانيها به طرفيت نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران و به خواسته رسيدگي به عدم اجراي قانون حفاظت در برابر اشعه و محاسبه سنوات ارفاقي به موجب دادنامه شماره ۲۵۸۲ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي مصطفي سليمانيها به طرفيت نيروي هوايي ارتش به خواسته رسيدگي در مورد عدم اجراي قانون حفاظت در برابر اشعه به شرح فوق با عنايت به جوابيه مشتکي عنه در پرونده اعلام داشته نامبرده از خدمت بازنشسته شده طبق بند ۱ ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه سنوات زايد بر ۳۰ سال فاقد وجاهت قانوني است و مستنداً به بند ۲ ماده ۲۰ قانون موصوف استفاده از مرخصي مربوطه اجباري بوده و قابل ذخيره نمي‌باشد و نظر به اين که پرتوکار بودن وي از طرف سازمان انرژي اتمي رد نشده شکايت مطروح محمول بر صحت تشخيص داده شده در نتيجه مشتکي عنه مکلف است وفق مقررات ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه و ماده ۲۲ آيين‌نامه اجرايي و دستورالعمل مربوط مزاياي قانوني متعلق به شاکي را پرداخت نمايد. رأي ديوان قطعي است.
ز: شعبه پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۵/۸۵/۱۶۳۷ با موضوع دادخواست آقاي قاسم اصغرزاده به طرفيت نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران و به خواسته مطالبه حق ايام اشتغال پرتوکاري طبق قانون حفاظت در برابر اشعه به موجب دادنامه شماره ۱۵۹۲ ـ ۲۶/۹/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که طبق بند ۱ ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه، اعطاي سنوات زايد بر سي (۳۰) سال فاقد وجاهت قانوني بوده و نيز حسب بند ۲ ماده ۲۰ قانون موصوف استفاده از مرخصي مربوطه اجباري بوده و قابليت ذخيره شدن نمي‌باشد از اين حيث تقاضاي شاکي غير موجه تشخيص به رد شکايت حکم صادر مي‌نمايد و اما در مورد مطالبه ساير حقوق و مزاياي مربوطه با توجه به اشتغال وي در قسمت پرتوکاري به شرح مستندات ابرازي و تأييد تلويحي مشتکي عنه بر مراتب مذکور، لذا ادعاي شاکي محمول بر صحت تلقي مستنداً به ماده ۲۰ قانون مذکور و آيين‌نامه اجرايي آن به وارد دانستن شکايت مبني بر الزام نهاجا به پرداخت حقوق و مزاياي قانوني ايام اشتغال پرتوکاري وفق مقررات حکم صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.

رأي هيأت عمومي
اولاً: از حيث قابل ذخيره بودن يا قابل ذخيره نبودن مرخصي اجباري موضوع بند ۲ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ تعارض بين آراء محرز است.
ثانياً: نظر به اين که در بند ۲ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸، براي افرادي که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند افزايش ميزان مرخصي استحقاقي ساليانه تا يک ماه در سال براي مدت اشتغال به کار با اشعه پيش‌بيني ، مقرر شده استفاده از مرخصي ساليانه در اين گونه موارد در طول هر سال اجباري باشد، و اين امر بيانگر آن است که مستخدم موضوع قانون، لزوماً بايد از مرخصي مذکور استفاده کند و اين مرخصي قابليت ذخيره‌سازي ندارد. با توجه به مراتب، آراء صادر شده به غير وارد دانستن شکايت به شرح مندرج در گردش‌کار که مبين عدم ذخيره‌سازي مرخصي موضوع بند ۲ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ مي‌باشد و به رد شکايت شاکيان صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري