دیوان عدالت

رای دیوان عدالت اداری در مورد 9 ماه مرخصي زايمان مادران و دو هفته مرخصی اجباری همسر آنان

پاراف رای دیوان عدالت اداری در مورد 9 ماه مرخصي زايمان مادران و دو هفته مرخصی اجباری همسر آنان : راي شماره 1920 هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئيس امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

شماره ۹۲/۱۰۶۰ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳
تاريخ دادنامه: ۴/۱۲/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۹۲۰ کلاسه پرونده: ۹۲/۱۰۶۰
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري
شاکي: معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئيس امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
گردش کار: معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره ۸۸۹/۲۰۰۰۰ـ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئيس امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، در خصوص نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ـ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئيس امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور همان‌گونه که مستحضرند:
۱ـ مطابق ماده واحده قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون کليه محدوديتهاي مقرر در قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و ساير قوانين که بر اساس تعداد فرزند براي والدين شاغل يا فرزندان آنان ايجاد شده است، لغو مي‌شود.
تبصره ۱ـ دولت مي‌تواند هر پنج سال يک بار، با توجه به نتايج سرشماريهاي عمومي‌نفوس، ترکيب جمعيتي و شاخصهاي سياسي، امنيتي، اقتصادي واجتماعي در چهارچوب سياستهاي کلي نظام و با رعايت شاخصهاي مندرج در قوانين برنامه پنج ساله با ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي‌نسبت به برقراري امتيازات يا ايجاد محدوديتها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.
تبصره ۲ـ به دولت اجازه داده مي‌شود مرخصي زايمان مادران را به نه ماه افزايش دهد و همسر آنان نيز از دو هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار شوند.
۲ـ به موجب بند (۱) تصويب نامه شماره ۹۲۰۹۴/ت۴۶۵۲۷هـ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ هيأت وزيران، مدت مرخصي زايمان (يک و دو قلو) زنان شاغل در بخشهاي دولتي و غيردولتي نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده‌هاي مربوط تعيين مي‌شود. همسران افراد ياد شده نيز از دو هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار مي‌شوند.
بر همين اساس مستند به حکم مندرج در ماده واحده قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده مبني بر لغو کليه محدوديتهاي مقرر در قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب سال ۱۳۷۲ براي « والدين شاغل»، مرجع ضمير «همسر آنان».
در تبصره (۲) ذيل ماده واحده مزبور، مادران شاغل بوده و حکم بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ هيأت وزيران، استحقاق پدران در بهره‌مندي از دو هفته مرخصي اجباري تشويقي، منوط به اشتغال مادران است. مع‌الوصف مفاد بند (۳) نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئيس امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت توسعه مديريت و سـرمايه انساني رئيس جمهور مبني بر تعلق مرخصي دو هفته به کارکناني که همسران آنان شاغل نبوده و خانه دار مي‌باشند مغاير قانون و تصويب نامه اخيرالذکر ارزيابي مي‌شود.
بنا به مراتب در اجراي مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکيلات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بند (۳) نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئيس امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از زمان صدور مورد استدعاست.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«سازمان تبليغات اسلامي
اداره کل امور اداري
موضوع: چگونگي اجراي قانون تنظيم خانواده
با سلام و احترام،
بازگشت به نامه شماره ۸۳۲۳/۱۹۲ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۲ در خصوص نحوه اجراي قانون تنظيم خانواده مصوب مجلس شوراي اسلامي‌به آگاهي مي‌رساند:
۱ـ بر اساس نامه شماره ۱۹۹۶۱/۵۵ ـ ۴/۴/۱۳۹۲ رئيس مجلس شوراي اسلامي، کمک هزينه اولاد طبق قوانين و مقررات به بيش از سه فرزند تعلق مي‌گيرد.
۲ـ استفاده از مرخصي زايمان تا نه (۹) ماه براي زنان کارمند، مشروط به تأمين اعتبار از طرف سازمان مربوطه مي‌باشد.
۳ـ کارکناني که همسران آنان شاغل نبوده و خانه دار مي‌باشند مي‌توانند از مرخصي دو هفته تشويقي استفاده نمايند.
۴ـ اعطاي چهارمين ماه مرخصي زايمان به زنان کارمند مشروط به رعايت ماده ۳ تصويب نامه شماره ۸۴۰۹/ت۱۶۹۰۰هـ ـ ۲۷/۹/۱۳۷۵ هيأت وزيران (مبني بر ارائه گواهي نامه شيردهي از سوي پزشک متخصص اطفال و يا پزشک مراکز بهداشتي و درماني همراه با شناسنامه شيرخوار براي احراز عدم استفاده از شيرخشک) خواهد بود.»
علي رغم ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمايم آن براي طرف شکايت تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت واصل نشده است.
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.
رأي هيأت عمومي
در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است « به دولت اجازه داده مي‌شود مرخصي زايمان مادران را به نه ماه افزايش دهد و همسر آنان نيز از دو هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار شوند.» نظر به اين که مرخصي به افراد شاغل تعلق مي‌گيرد و اشخاصي که شاغل نيستند اعطاي مرخصي به آنها معنا ندارد و مرخصي زايمان نيز به زنان شاغل تعلق مي‌گيرد که وضع حمل مي‌کنند، بنابراين حکم مقرر در تبصره ۲ ماده واحده مبني بر اين که همسر آنان نيز از ۲ هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار شوند ناظر بر مردان شاغلي است که همسر شاغل آنها وضع حمل کرده است با توجه به مراتب بند ۳ نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئيس امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مبني بر اين که « کارکناني که همسر آنان شاغل نبوده و خانه دار مي‌باشند مي‌توانند از مرخصي دو هفته تشويقي استفاده نمايند.» مغاير حکم پيش گفته مقنن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود. با اعمال ماده ۲۳ قانون اخيرالذکر مبني بر تسري ابطال مقرره مبحوثٌ عنه به زمان تصويب آن موافقت نشد.

رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 1
دوست نداشتم: 1
میانگین امتیازات: 1

6 دیدگاه در “رای دیوان عدالت اداری در مورد 9 ماه مرخصي زايمان مادران و دو هفته مرخصی اجباری همسر آنان

درسته که مرخصی زایمان 9 ماه است ولی آیا این 9 ماه به من تعلق میگیرد یا نه ؟
بنده باید به کجا مراجعه کنم؟
خواهشا راهنماییم کنید

با سلام. در قانون اشاره ای نشده است. مرخصی مربوط به زایمان است نه مربوط به بچه و به نظر نمی رسد با فرض این حالت مرخصی 9 ماهه از بین برود.

با توجه به اینکه بعد از فوت فرزندم دچار افسردگی شدم و هم اکنون تحت نظر روانپزشک میباشم و همچنین مسافت محل خدمت من از محل سکونتم 350 کیلومترمی باشد و باید من در محل کارم بیتوته کنم شرایط سختی را باید تحمل کنم لطفا در مورد مدت مرخصی زایمان اینجانب نظر خود را اعلام کنید .
با تشکر

با سلام. مرخصی زایمان در حال حاضر 9ماه است.

با سلام و خسته نباشید
اینجانب دبیر اموزش و پرورش میباشم که درتاریخ 10 آذر ماه امسال فرزندم به دنیا آمد و فتو شناسنامه فرزندم و خودم را به اداره مربوطه ارسال کردم و مرخصی زایمان به من تعلق گرفت متاسفانه بعد از گذشت 13 روز فرزندم فوت کرد حالا با وجود این میخواستم بدانم تکلیف مرخصی زایمان من چه میشود و چند ماه به من تعلق میگیرد.

با سلام. مرخصی زایمان 9 ماه است. اشاره ای به این مورد نشده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *