پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

رای دیوان در مورد استحقاق دریافت حقوق مرخصی ذخیره شده کارمندان انتقالی

پاراف رای دیوان در مورد استحقاق دریافت حقوق مرخصی ذخیره شده کارمندان انتقالی : رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دائر به استحقاق مستخدم رسمی دولت به دریافت حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شده از واحد قبلی در صورت انتقال به واحد دولتی دیگر.

مقدمه : الف ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 621/85 موضوع شکایت آقای علی اکبر ورزیده کار به طرفیت شرکت ملی نفت ایران به خواسته اعمال مقررات در پرداخت وجوه مربوط به بازخرید ذخیره مرخصی استفاده نشده و تامین حقوق حقه به شرح دادنامه شماره 538 مورخ 1386/5/24 چنین رأی صادر نموده است ، طرف شکایت در لایحه دفاعیه اعلام داشته است ، افرادی که از سازمانهای دیگر به شرکت نفت انتقال می‎یابند تا قبل از بازنشستگی می‎توانند مرخصی خود را نگهدارند و یا به همراه مرخصی استحقاقی هر سال 10 روز از طلب مرخصی خود را استفاده نمایند و شرکت نفت بر مبنای مقررات اداری و استخدامی خود مجوز برای خرید طلب مرخصی کارمند انتقالی ندارد .

با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد ابرازی و لایحه دفاعیه شکایت را بلادلیل دانسته و رأی به رد شکایت صادر می‎گردد . ب ـ شعبه 12 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 96/86 موضوع شکایت آقای حسـین فتاحی کاشانی به طرفیت وزارت نفت ، اداره کل ارزشیابی وزارت نفت به خواسته دریافت حقوق و مزایای پانصد و چهل روز مرخصی استحقاقی ذخیره شده به شرح دادنامه شماره 681 مورخ 1386/5/10 چنین رأی صادر نموده است ، تبصره 3 از بند 16ـ2ـ6 فصل ششم مجموعه مقررات تصریح می‎دارد ، کارمندانی که در تاریخ انتقال از سازمان قبلی مرخصی طلب داشته باشند ، می‎توانند مرخصی را به صورت ذخیره حداکثر تا سقف 2 ماه قبل از بازنشستگی نگهداری و یا هر سال ده روز آن را به همراه مرخصی سالانه خود از شرکت استفاده نماید . به صورتی که تا سال بازنشستگی از صددرصد مرخصی استفاده نموده باشند .

این مطلب را هم بخوانید :   رای 64 هیات تخصصی دیوان درباره شهریه ایثارگران شاغل به تحصیل در دانشگاه های بین الملل خارج یا داخل

شاکی بعد از بازنشستگی پس از اخذ مجوز لازم نسبت به بازخرید مرخصی استحقاقی شرکت خود اقدام نموده و متقاضی بازخرید مرخصی ذخیره شده انتقالی از سایر سازمانها بودند که طبق مقررات مقدور نگردید .

این مطلب حاکی است شرکت دچار تناقض شده است . در جایی می‎گوید طبق مقررات شرکت ، مرخصی استحقاقی قابـل ذخیره نبوده و درجائی دیگر می‎گوید ، نسبت به بازخرید مرخصی استحقاقی شرکتی اقـدام نموده است و اداره خوانده عنوان نموده شاکی صریحاً انصراف خویش را در رابطه با استفاده از مرخصی متعلقه اعلام نموده است و شرکت با وجود اعلام انصراف شاکی پذیرفته است . که نسبت به اخذ مجوز لازم نسبت به بازخریدی مرخصی استحقاقی شرکتی خود اقدام نموده است .

لذا با توجه به محتویات پرونده و عدم دفاع موثر اداره خوانده شکایت شاکی را موجه دانسته حکم به ورود شکایت شاکی دائر بر پرداخت حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شده توسط وزارت نفت صادر و اعلام می‎نماید .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید .

رأی هیأت عمومی مطابق ماده 47 قانون استخدام کشوری استفاده از یک ماه مرخصی در هر سال با دریافت حقوق و فوق‎العاده‎های مربوط به عنوان حق مسلم مستخدم رسمی دولت شناخته شده و قانونگذار حق استفاده از حقوق و فوق‎العاده‎های ایام مرخصی استحقاقی ذخیره شده را در موارد عدیده و حالت مختلف استخدامی مورد تایید قرار داده است . نظر به اینکه انتقال مستخدم رسمی دولت به واحدهای دولتی دیگر موجب انتفاء آثار مترتب بر حق مکتسب قانونی مستخدم دولت در استفاده از حقوق و فوق‎العاده‎های مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده با رعایت مقررات مربوط نیست . بنابراین دادنامه قطعی شماره 681 مورخ 1386/5/10 شعبه دوازدهم دیوان که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون می‎باشد . این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور