پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

رای دیوان درباره ابطال تسهیلات رفاهی و تشویقی شهرداران

رای دیوان درباره ابطال تسهیلات رفاهی و تشویقی شهرداران

پاراف رای دیوان درباره ابطال تسهیلات رفاهی و تشویقی شهرداران : کلاسه پرونده: هـ ع/ ۸۹/۴۵۰
موضوع: اعتراض به تصمیم سازمان مذکور موضوع نامه شماره ۰۱/۲۳۲/۳۳۸۳۲ – ۱۵/۷/۸۷ و لغو خواسته خلاف قانون سازمان شهرداریها در خصوص مستثنی نمودن شهرداران از مزایای اعلامی در نامه مذکور

دادنامه : ۳۷۹ تاریخ صدور : ۲۴/۱۱/۹۴
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
طرف شکایت : سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

گردشکار:

مدیرکل تشکیلات و نیروی انسانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طی نامه شماره فوق الذکر خطاب به مدیر کل دفتر امور شهری استانداری اعلام کرده ( احتراماً به استناد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۴ موضوع مصوبه ش۱۶۶۳۸۰/۳۵۳ مورخ ۲۹/۸/۸۴ مجلس شورای اسلامی و هم چنین باتوجه به ماده ۲۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در صورتیکه شهرداریها اعتبار تسهیلات رفاهی و تشویقی کارکنان خود از جمله حق مسکن به کارمندان رسمی ، ثابت ، پیمانی ، قراردادی در سال ۸۷ حداکثر تا ۲۰% مجموع حقوق و مزایای مستمر با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه از نظر این دفتر بلامانع است ضمناً شهرداران مشمول مزایای فوق نمی باشند دستور فرمائید مراتب به شهرداریهای تابعه اعلام گردد ص ۱۲ ) آقای مجید درویشی باتقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری که بشماره ۲۹۴۹۴ – ۲۴/۶/۸۹ ثبت دفتر کل گردیده مدعی شده از تاریخ ۱۳/۹/۸۶ بعنوان شهردار نهاوند مشغول فعالیت می باشد علیرغم مصوبه شماره ۵۲۲۶۳/ت/۳۰۱۱۹ مورخ ۱۵/۹/۸۳ هیات وزیران ( موضوع آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران ) و سایر مقررات و قوانین موضوعه ، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بدون توجه و در سطر آخر نامه مورد شکایت شهرداران را از حقوق و مزایای ذکر شده از جمله حق مسکن و سایر تسهیلات رفاهی و تشویقی کارکنان که موضوع نامه می باشد محروم و مستثنی نموده ضمن اینکه ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۴ موضوع مصوبه ۱۶۶۳۸۰/۳۵۲ مورخ ۲۹/۸/۸۴ مجلس شورای اسلامی که مورد استناد سازمان قرار گرفته هیچ گونه ارتباط موضوع با تصمیم متخذه ندارد و لذا لغو آن و لحاظ نمودن حقوق و مزایای اعلامی برای شهرداران را خواسته است ( ص ۱۴) سازمان طی نامه شماره ۷۴۴۹ – ۲۱/۳/۹۲ اعلام داشته ماده ۴۰ قانون الحاق … که نامه یاد شده بر مبنای آن تنظیم گردیده پیرامون ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی به کارکنان دولت می باشد در ذیل نامه به اعطای تسهیلات به کارکنان شهرداری نیز وفق ضوابط مربوطه اشاره گردیده لکن شهرداران مستثنی شده اند زیرا شهرداران مشمول آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی میگردند فلذا دعوی شاکی از شمول نامه مورد استنادی خارج است و هرگونه پرداخت حقوق ، مزایا و تسهیلات به آنان به استناد مصوبه اخیر الذکر صورت میگیرد ، پرداخت حق مسکن نیز به موجب ماده ۳ و تبصره آن به شهرداران بلامانع است و ماده ۱۱ آئین نامه حاضر نیز اشعار می دارد ( … پرداخت هرگونه وجه دیگری به هر عنوان غیر از موارد مذکور در این آئین نامه به شهردار ممنوع است ) و بر این اساس نامه مبحوث عنه مبنی بر عدم تعلق مزایای موضوع آن به شهرداران به درستی و بر مبنای مقررات معنونه تنظیم گردیده و لذا رد شکایت را خواسته است .
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

این مطلب را هم بخوانید :   رای دیوان درباره فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

رأی هیأت تخصصی:

نظر به متفاوت بودن مستندات قانونی پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان شهرداریها با شهرداران ذیل نامه شماره ۰۱/۲۳۲/۳۳۸۳۲ – ۱۵/۷/۱۳۸۷ مدیر کل تشکیلات و نیروی انسانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مبنی بر استثناء شهرداران از مزایای پرداختی به کارکنان شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری